Kategorijos

Archyvas

Apie valdžios požiūrį į žemę

Sa­vait­ga­lį mi­nė­jo­me Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Kaip įpras­ta, tą­dien skam­bė­jo gra­žios ša­lies va­do­vų kal­bos apie mei­lę, at­sa­ko­my­bę sa­vo vals­ty­bei. Šven­tės iš­va­ka­rė­se ūki­nin­kas iš Ku­piš­kio, Sei­me iš­sa­kęs sa­vo su­si­rū­pi­ni­mą dėl že­mės, ta­pu­sios spe­ku­lia­ci­jų ob­jek­tu, pa­liu­di­jo, kad šios val­džios kal­bos daž­nai yra tik mui­lo bur­bu­las.

Juk tiek da­bar­ti­nė, tiek anks­tes­nė val­džia, ir, ži­no­ma, pa­ti

Skaityti tolia apie Apie valdžios požiūrį į žemę