Kategorijos

Archyvas

Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

Kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ap­sisp­ren­dę ne­kel­ti sa­vo kan­di­da­to, at­si­dū­rė tar­si ne sa­vo val­ty­je, o koks bus to­les­nis jos kur­sas, ir pa­tys tik spė­lio­ja. Gal­būt taip ti­ki­ma­si su­kaup­ti pa­pil­do­mų po­li­ti­nių taš­kų. Ta­čiau ga­li­mi ir pra­ra­di­mai.

Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją įvar­dy­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės lai­mė­ji­mai bei nuo­pel­nai bus nau­din­gi vi­sų pir­ma jai, o kri­ti­ką, ma­tyt, teks pri­siim­ti ir pre­zi­den­tę par­ėmu­sioms par­ti­joms. Be to, kri­ti­ka, skir­ta D.Gry­baus­kai­tei, bus ne­iš­ven­gia­mai pa­lan­ki cen­tro kai­rių­jų par­ti­jų at­sto­vams, tu­rin­tiems sa­vo kan­di­da­tus pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ir tuo pat me­tu ža­lin­ga jiems opo­nuo­jan­tiems kon­ser­va­to­riams ir li­be­ra­lams.

Jau pir­mos po­li­ti­nių dis­ku­si­jų lai­dos par­odė, kad į ne­pa­to­gius klau­si­mus dėl D.Gry­baus­kai­tės veiks­mų šių par­ti­jų at­sto­vai te­ga­li at­sa­ky­ti, jog apie pre­zi­den­tę ne­ga­li­ma kal­bė­ti tik blo­gai. Ne­ga­li­ma. Ta­čiau ką jie ma­no apie pre­zi­den­tės to­ną ir re­to­ri­ką, kai ji po il­gų svars­ty­mų vis dėl­to ap­sisp­ren­dė da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ar šia­me par­eiš­ki­me jie ne­iš­gir­do to po­pu­liz­mo, su ku­riuo pre­zi­den­tė bei jos po­li­ti­niai rė­mė­jai ra­gi­na ko­vo­ti?

Pa­na­šūs ne­pa­to­gūs klau­si­mai – pa­tin­ka tai mums ar ne­pa­tin­ka – per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ga­li „ne­lip­ti“ prie Dar­bo par­ti­jos ir so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tų. Žmo­nės, ma­tyt, tu­rės klau­si­mų ir jiems, bet ir „dar­bie­čiai“, ir so­cial­de­mo­kra­tai taip par­in­ko sa­vo kan­di­da­tus šiai rin­ki­mų kam­pa­ni­jai, kad ir vie­nam, ir ki­tam ne­la­bai ga­li bū­ti pri­skir­ti jų par­ti­jų dar­bai. Ypač jei­gu jie bu­vo blo­gi. Už ge­rus dar­bus at­sa­ko­my­bę pri­siims kiek­vie­nas kan­di­da­tas.

So­cial­de­mo­kra­tai šiems rin­ki­mams pa­si­rin­ko Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rį Zig­man­tą Bal­čy­tį, anks­čiau dir­bu­sį ir Vy­riau­sy­bė­je. Ta­čiau žmo­nės jau pa­mir­šo, ką Z.Bal­čy­tis yra nu­vei­kęs bū­da­mas mi­nis­tru, o apie jo veik­lą EP ži­no tik tiek, kiek jis pats lei­džia mums su­ži­no­ti. Kol kas jis ren­ka­si tak­ti­ką ret­kar­čiais par­ody­ti vei­dą ir pa­teik­ti sa­vo min­tis, kai jis to no­ri, ir jo­kiu bū­du ne­kri­ti­kuo­ti po­pu­lia­riau­sios ša­ly­je po­li­ti­kės D.Gry­baus­kai­tės, tai pa­lik­da­mas ki­tiems. To­kia tak­ti­ka gal iš pra­džių ir ge­ra, bet jei­gu jis no­rės lai­mė­ti, teks bū­ti ak­ty­ves­niam.

Dar­bo par­ti­jai rin­kė­jai ga­li tu­rė­ti daug klau­si­mų ir kri­ti­kos dėl jos ly­de­rių dar­bų, ku­rie da­bar nag­ri­nė­ja­mi teis­me. Ta­čiau šios par­ti­jos kan­di­da­tas pre­zi­den­to rin­ki­muo­se Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas yra tar­si iš gre­ti­mos pla­ne­tos. Jis bu­vo ki­tos par­ti­jos, Nau­jo­sios są­jun­gos, va­do­vas. Ne kiek­vie­nas gal jau ir pri­si­mins, kad bū­tent jis Vik­to­rą Us­pas­ki­chą at­ve­dė į po­li­ti­ką. A.Pa­ulaus­kas taip pat są­mo­nin­gai ven­gia ei­ti į konf­ron­ta­ci­ją su D.Gry­baus­kai­te, pa­li­kęs šią veik­los sri­tį Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei. Da­bar jis va­do­vau­ja par­la­men­ti­niam ty­ri­mui, aiš­ki­na­si, ar po­li­ti­kai ne­per­žen­gė įsta­ty­mų ri­bų ban­dy­da­mi da­ry­ti įta­ką tei­sė­sau­gai. Kas pa­sa­kys, kad tai ne­svar­bu? O rin­kė­jai jau pri­mir­šo, ko­kia bu­vo po­li­ti­kų įta­ka tei­sė­sau­gai, kai Sei­mui va­do­va­vo A.Pa­ulaus­kas.

Abu mi­nė­ti kan­di­da­tai tar­si ne­la­bai tu­ri ką nors bend­ra ir su Vy­riau­sy­bės dar­bu, ku­ris pa­sta­ruo­ju me­tu im­tas ver­tin­ti la­biau ne­igia­mai nei tei­gia­mai. Ta­čiau jei kas įžvelgs ir ge­rų jos dar­bų, aiš­ku, kad Dar­bo par­ti­jos ir so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai tai pri­siims.

Be to, šie kan­di­da­tai pa­si­rink­ti ir taip, kad ga­lė­tų kon­ku­ruo­ti su D.Gry­baus­kai­te jos skel­bia­mų ge­rai at­lik­tų dar­bų sri­ty­je. Z.Bal­čy­tis bu­vo ne tik su­si­sie­ki­mo, bet ir fi­nan­sų mi­nis­tras, kaip ir jo da­bar­ti­nė kon­ku­ren­tė. A.Pa­ulaus­kas, kaip bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, tvir­ti­na esąs pa­jė­gus kon­ku­ruo­ti su D.Gry­baus­kai­te.

Tre­čios val­dan­čių­jų par­ti­jos – ,,Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ – ly­de­ris jau par­odė, kad jo kal­bos apie ko­vą su ko­rup­ci­ja yra tik kal­bos. Da­bar ga­li pa­aiš­kė­ti, kad tuš­čios kal­bos yra ir tvir­ti­ni­mas, jog ši par­ti­ja tu­rės sa­vo kan­di­da­tą pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Nors tarp ,,tvar­kie­čių“ ky­la bruz­de­sys, par­ti­ja ra­gi­na­ma kel­ti sa­vo kan­di­da­tą ir ta­da, kai ne­leis­ta kan­di­da­tuo­ti Ro­lan­dui Pa­ksui, var­gu ar ši ini­cia­ty­va ne­bus už­ge­sin­ta.

Jei taip at­si­tik­tų, iš Sei­mo par­ti­jų tik Dar­bo par­ti­jos ir so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tai lik­tų akis­ta­to­je su D.Gry­baus­kai­te. Kad ir ko­kie bū­tų jų as­me­ni­niai rei­tin­gai, ne­ma­nau, kad jau aiš­ku, kuo vi­sa tai ga­li baig­tis. Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja dar tik pra­si­de­da.

Nors So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja yra po­pu­lia­riau­sia Lie­tu­vos po­li­ti­nė jė­ga, o „dar­bie­čių“ po­pu­lia­ru­mas ge­ro­kai nu­kri­to, vis dėl­to tai yra par­ti­jos, tu­rin­čios ge­rą fi­nan­si­nį ap­rū­pi­ni­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to ir pa­jė­gios su­reng­ti (jei­gu to no­rės) ge­rai or­ga­ni­zuo­tą rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. To ne­ga­li pa­da­ry­ti joks vi­suo­me­ni­nin­kas ar ne­par­la­men­ti­nės par­ti­jos kan­di­da­tas, ne­bent jis tu­rė­tų slap­tą fi­nan­sa­vi­mą. Lė­šų iš biu­dže­to ne­gau­nan­čioms par­ti­joms užd­rau­dus ieš­ko­ti vers­lo par­amos bu­vo už­kirs­tas ke­lias ly­giai kon­ku­ren­ci­jai.

Iš­skir­čiau dar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tą Ig­na­li­nos ra­jo­no me­rą Bro­nį Ro­pę. Nors šiuo me­tu jis ne­la­bai ma­to­mas Lie­tu­vos mas­tu, jam ga­li bū­ti nau­din­gas ir re­fe­ren­du­mas dėl že­mės par­da­vi­mo. Kai kas sa­ko, kad jis ne­tu­ri po­li­ti­nės cha­riz­mos, bet gal da­lis žmo­nių jau ir ne­be­no­ri ,,juo­do­jo dir­žo“ po­li­ti­kos. Ti­kiuo­si, kad žmo­nės ga­li ne­no­rė­ti ir ki­to­kios „cha­riz­mos“, ku­ri, kaip ra­šė ži­niask­lai­da, ki­šo ran­ką į vals­ty­bės ki­še­nę.

O ką šiuo­se rin­ki­muo­se veiks kan­di­da­tų ne­iš­kė­lę kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai? Jiems, ma­tyt, teks irk­luo­ti val­tį, ku­rios kur­są nu­sta­to ir ku­rią vai­ruo­ja vi­sai ne jie. Lai­kas par­odys, ar to­kia tak­ti­ka bus nau­din­ga šioms par­ti­joms, jų rin­kė­jams, Lie­tu­vai.

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    11 comments iki Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

    Atsakyti