Kategorijos

Archyvas

Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

Kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ap­sisp­ren­dę ne­kel­ti sa­vo kan­di­da­to, at­si­dū­rė tar­si ne sa­vo val­ty­je, o koks bus to­les­nis jos kur­sas, ir pa­tys tik spė­lio­ja. Gal­būt taip ti­ki­ma­si su­kaup­ti pa­pil­do­mų po­li­ti­nių taš­kų. Ta­čiau ga­li­mi ir pra­ra­di­mai.

Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją įvar­dy­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės lai­mė­ji­mai bei nuo­pel­nai bus nau­din­gi vi­sų pir­ma jai, o kri­ti­ką, ma­tyt, teks pri­siim­ti

Skaityti tolia apie Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

Kokią žinią V.Putinas pasiuntė per olimpiados atidarymą?

Sočio olimpiados atidarymo dieną du dalykai buvo suplakti į viena: Rusijos, arba tiksliau pasakius, Kremliaus politika ir Rusijos kultūra. Kultūra neretai naudojama valstybės propagandai ir tai daro ne tik Maskva. Vis dėlto, manau, kad yra galima žavėtis Rusijos, kaip bet kurios kitos Europos šalies kultūra ir su nepasitikėjimu žvelgti į Kremliaus politiką, to netapatinant nei

Skaityti tolia apie Kokią žinią V.Putinas pasiuntė per olimpiados atidarymą?