Kategorijos

Archyvas

Du visuomenės keliai artėjant rinkimams

Iki pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mų li­ko tik kiek dau­giau nei trys mė­ne­siai. Ką per šį lai­ką ga­li pa­da­ry­ti ak­ty­vi Lie­tu­vos vi­suo­me­nės da­lis ir ta, ku­ri iki šiol ne­bu­vo ak­ty­vi, bet no­rė­tų, kad mū­sų vals­ty­bė­je bū­tų dau­giau ge­ro ne­gu blo­go?

Yra du ga­li­mi ke­liai. Vie­nas – mo­bi­li­zuo­tis ak­ty­viems pi­lie­čiams ir su­si­bū­rus į ko­kią nors vie­ną ko­man­dą mes­ti iš­šū­kį va­di­na­mo­sioms sis­te­mi­nėms ar par­la­men­ti­nėms par­ti­joms. Sti­mu­lą su­si­bur­ti pir­miau­sia duo­da rin­ki­mai į EP. Jau įpras­ta, kad ten sie­kia pa­tek­ti ne tik tie, ku­rie do­mi­si eu­ro­pi­ne po­li­ti­ka, bet ir tie, ku­riuos la­biau­siai vi­lio­ja mil­ži­niš­ka al­ga. Jei­gu Lie­tu­vai ten bū­tų skir­ta dar dau­giau vie­tų, EP iš mū­sų ša­lies tie­siog su­siurb­tų vi­są po­li­ti­nį eli­tą.

Kai kam at­ro­do, kad ir iš vi­suo­me­ni­nin­kų su­bur­tam da­ri­niui mū­sų įsta­ty­mai tam da­bar yra pa­lan­kūs. Bet tai – klai­din­gas įspū­dis. Ne­trūks­ta įsta­ty­mų, pa­sta­tan­čių vi­suo­me­ni­nin­kus ar ma­žų par­ti­jų veik­lo­je da­ly­vau­jan­čius as­me­nis į ne­ly­gia­ver­tę pa­dė­tį.

Kiek­vie­nam da­ri­niui, jei­gu jis ne­vie­na­die­nis, svar­bi ir idė­ja. Gal­būt įma­no­mas kai ku­rių pi­lie­čių su­si­tel­ki­mas ap­link re­fe­ren­du­mą dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams drau­di­mo. Bet ap­link jį su­si­bū­rė la­bai skir­tin­gų in­te­re­sų žmo­nės. Gal­būt jie ir ga­li su­si­tar­ti dėl bend­ro po­li­ti­nio są­ra­šo, ta­čiau ka­žin ar pa­jėg­tų ras­ti są­ly­čio taš­kų dėl to­les­nės bend­ros veik­los.

Vi­siš­kai ki­ta si­tua­ci­ja yra dėl pre­zi­den­to rin­ki­mų. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją pre­zi­den­tas ne­ga­li da­ly­vau­ti jo­kios par­ti­jos veik­lo­je. To­dėl jei­gu vi­suo­me­ni­nin­kai, ma­žų po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vai bū­tų pa­jė­gę su­si­telk­ti iš­kel­da­mi vie­ną kan­di­da­tą, ga­lė­jo ras­tis al­ter­na­ty­va da­bar­ti­nio po­li­ti­nio eli­to kan­di­da­tams.

Ta­čiau pre­zi­den­to rin­ki­mų su­de­ri­ni­mas kar­tu su EP rin­ki­mais la­bai ap­sun­ki­no šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mą. Kiek­vie­na par­ti­ja, esan­ti Sei­me ar ne, ir koks nors vi­suo­me­ni­nin­kų su­si­vie­ni­ji­mas (gal net ne vie­nas) kels kan­di­da­tų į EP są­ra­šą, ku­ria­me daž­niau­siai bus ir kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus. Pre­zi­den­to rin­ki­mai su­da­ro daug ge­res­nę ga­li­my­bę pa­si­reikš­ti vie­šo­jo­je erd­vė­je nei ma­žai ką do­mi­nan­tys rin­ki­mai į EP. Ti­kė­tis, kad vi­suo­me­ni­nin­kai ir ma­žų­jų par­ti­jų at­sto­vai ga­li iš­kel­ti vie­ną kan­di­da­tą pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ma­tyt, ne­be­rea­lu.

Tai ro­do ir įvy­kių ei­ga: ma­žo­sios par­ti­jos ke­lia kan­di­da­tus ir į EP, ir į pre­zi­den­tus. Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se vi­si jie su­si­kaus ir su vi­suo­me­nės kan­di­da­tais, jei­gu to­kie bus iš­kel­ti.

To­dėl ver­ta pa­gal­vo­ti, ar nė­ra ki­to vi­suo­me­nės da­ly­va­vi­mo vals­ty­bės gy­ve­ni­me ke­lio, ku­ris, jei­gu jam bū­tų pri­tar­ta, ga­li bū­ti ver­tas su­si­tel­ki­mo. Ma­nau, kad toks ke­lias yra. Tai są­ži­nin­gi rin­ki­mai sie­kiant, kad vi­si pi­lie­čiai gau­tų iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie rin­ki­mų da­ly­vius.

Juk ar­tė­jant rin­ki­mams ži­niask­lai­da vis la­biau už­leis sa­vo erd­vę kan­di­da­tams, ku­rie tu­ri pi­ni­gų nu­si­pirk­ti dė­me­sį. Ar tais pi­ni­gais ne­sie­kia­ma pa­slėp­ti nuo rin­kė­jų in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tų ga­li­mas ne­do­ry­bes ir par­ody­ti juos an­ge­lais?

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ne­tu­ri pa­jė­gų, o gal ir no­ro taip ste­bė­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, kad jie bū­tų mak­si­ma­liai są­ži­nin­gi ne tik rin­ki­mų die­no­mis, bet ir jiems ar­tė­jant. Iki šiol nė­ra įsta­ty­mų, pri­ver­čian­čių kan­di­da­tus pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie sa­ve, su­kaup­to tur­to šal­ti­nius, at­sa­ko­my­bės už me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos tei­ki­mą.

Vis dar tar­si pro pirš­tus žiū­ri­ma, kiek vie­šo­sios erd­vės ga­vo vie­nas ar ki­tas kan­di­da­tas, par­ti­ja, nė­ra rei­kia­mos ana­li­zės šiuo klau­si­mu, taip pat ne iki ga­lo aiš­ku, ar kan­di­da­tų pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie lė­šas, iš­leis­tas rin­ki­mams, ati­tin­ka rea­ly­bę. Nė­ra ins­tru­men­tų, įpa­rei­go­jan­čių kan­di­da­tus at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus, ku­rie rū­pi rin­kė­jams. Ne­aiš­ku, kaip rea­ly­bė­je įgy­ven­di­na­ma ir VRK su­teik­ta tei­sė, bend­rau­jant su ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, su­rink­ti ir pa­teik­ti rin­kė­jams vi­są bū­ti­ną in­for­ma­ci­ją.

Jei­gu VRK tam ne­tu­ri pa­jė­gų, čia ir ga­lė­tų at­si­ver­ti rea­li ga­li­my­bė bend­ra­dar­biau­ti vi­suo­me­nei ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai. VRK veik­lo­je ne­iš­ven­gia­mai at­sis­pin­di ir par­ti­jų, de­le­ga­vu­sių sa­vo at­sto­vus į šią ko­mi­si­ją, in­te­re­sai. O vi­suo­me­nės in­te­re­sas bū­tų už­ti­krin­ti mak­si­ma­lų ne­ša­liš­ku­mą, pa­tei­kiant in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tus.

Jei VRK ga­lė­tų pri­im­ti iš­ties­tą vi­suo­me­nės ran­ką, už­ti­kri­nant mak­si­ma­liai są­ži­nin­gą rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, įvai­rioms vi­suo­me­ni­nėms or­ga­ni­za­ci­joms at­sto­vau­jan­tys ak­ty­vūs pi­lie­čiai ga­lė­tų su­si­bur­ti ir su­for­muo­ti gru­pę ,,Už są­ži­nin­gus rin­ki­mus“. Į ją ga­lė­tų pa­tek­ti ne tik ak­ty­vūs vi­suo­me­ni­nin­kai, bet ir ko­vos su ko­rup­ci­ja, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ži­niask­lai­dos, tei­sės, ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tai.

To­kia ko­man­da, ne­sais­to­ma įsi­pa­rei­go­ji­mų kan­di­da­tams ar par­ti­joms, bend­ra­dar­biau­da­ma su VRK ir ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, ga­lė­tų sva­riai pri­si­dė­ti prie mak­si­ma­liai skaid­rių rin­ki­mų už­ti­kri­ni­mo. Bet ar po­li­ti­kai yra pa­si­ren­gę pri­im­ti vi­suo­me­nės pa­gal­bą, ku­ri rem­tų­si tik ne­ša­liš­ku­mo pri­nci­pu?

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    10 comments iki Du visuomenės keliai artėjant rinkimams

    Atsakyti