Kategorijos

Archyvas

Du visuomenės keliai artėjant rinkimams

Iki pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mų li­ko tik kiek dau­giau nei trys mė­ne­siai. Ką per šį lai­ką ga­li pa­da­ry­ti ak­ty­vi Lie­tu­vos vi­suo­me­nės da­lis ir ta, ku­ri iki šiol ne­bu­vo ak­ty­vi, bet no­rė­tų, kad mū­sų vals­ty­bė­je bū­tų dau­giau ge­ro ne­gu blo­go?

Yra du ga­li­mi ke­liai. Vie­nas – mo­bi­li­zuo­tis ak­ty­viems pi­lie­čiams ir su­si­bū­rus į ko­kią nors

Skaityti tolia apie Du visuomenės keliai artėjant rinkimams