Kategorijos

Archyvas

Apie korupciją ir valdžios savivalę

Kas atsitinka valstybėje, kai aptinkami dokumentai, išaiškėja faktai apie galimą aukščiausiosios politinės valdžios savivalę, įstatymų ir net Konstitucijos pažeidimus, korupciją? Teisinėje demokratinėje šalyje visa tai ima tirti atsakingos institucijos. Jeigu klausimą galima spręsti ir politiniu lygmeniu, pradedamas parlamentinis tyrimas. Ir žmonės žino: kad ir kas būtų kaltinamieji, teisingumas bus įvykdytas. Neteisinėse, nedemokratinėse šalyse viskas baigiasi

Skaityti tolia apie Apie korupciją ir valdžios savivalę

Kokia bus Ukraina po Kruvinojo antradienio?

Vasario 18 d. įvykiai Kijeve jau imami vadinti Kruvinuoju antradieniu. Žuvo keletas dešimčių protestuose dalyvavusių dalyvių. Sužeista virš tūkstančio žmonių, kurių ne vienas ilgai turėjo gulėti ne ligoninėse, bet prižiūrimi Maidano gydytojų. Ukrainos milicija turi įprotį protestavusius žmones suimti net ligoninėse, juo ten dar sumušti ir uždaryti už grotų. Todėl gali būti, kad iš sunkiai

Skaityti tolia apie Kokia bus Ukraina po Kruvinojo antradienio?

Politologai: Ukrainoje paliestas svarbiausias klausimas, o V. Janukovyčius ėmė lošti

Kai opozicija ir protestuotojai palietė Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus konstitucinių galių klausimą, šis atsakė pilna jėga. Už jėgos struktūrų, ėmusių žudyti protestuotojus, kontrolę atsakingu jis paskyrė savo sūnų, taigi ant kortos pastatė viską, LRT radijui komentavo politologai Laurynas Kasčiūnas ir Alvydas Medalinskas.

Savaitės pradžioje Ukrainos protestuotojai patys praardė barikadas ir leido automobilių eismą pro Maidaną,

Skaityti tolia apie Politologai: Ukrainoje paliestas svarbiausias klausimas, o V. Janukovyčius ėmė lošti

Apie valdžios požiūrį į žemę

Sa­vait­ga­lį mi­nė­jo­me Va­sa­rio 16-ąją – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Kaip įpras­ta, tą­dien skam­bė­jo gra­žios ša­lies va­do­vų kal­bos apie mei­lę, at­sa­ko­my­bę sa­vo vals­ty­bei. Šven­tės iš­va­ka­rė­se ūki­nin­kas iš Ku­piš­kio, Sei­me iš­sa­kęs sa­vo su­si­rū­pi­ni­mą dėl že­mės, ta­pu­sios spe­ku­lia­ci­jų ob­jek­tu, pa­liu­di­jo, kad šios val­džios kal­bos daž­nai yra tik mui­lo bur­bu­las.

Juk tiek da­bar­ti­nė, tiek anks­tes­nė val­džia, ir, ži­no­ma, pa­ti

Skaityti tolia apie Apie valdžios požiūrį į žemę

Tailando įvykiai – tarsi Ukrainos kopija

Tuo metu, kai pasaulio dėmesys buvo nukrypęs į Ukrainos sostinėje vykstančius protestus, kitame pasaulio krašte, Tailande, irgi kilo barikados. Dėl ko nesutaria atostogų rojumi vadinamos šalies žmonės?

Visuomenės susipriešinimas Tailande – ryškesnis negu Ukrainoje ir lengvai atskiriamas: geltonmarškiniai prieš raudonmarškinius. Skirtingai nei Ukrainoje, vienoje įtakingiausių Pietryčių Azijos valstybių protestuotojai jau pasiekė, kad įvyktų nauji parlamento

Skaityti tolia apie Tailando įvykiai – tarsi Ukrainos kopija

Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

Kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai, pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ap­sisp­ren­dę ne­kel­ti sa­vo kan­di­da­to, at­si­dū­rė tar­si ne sa­vo val­ty­je, o koks bus to­les­nis jos kur­sas, ir pa­tys tik spė­lio­ja. Gal­būt taip ti­ki­ma­si su­kaup­ti pa­pil­do­mų po­li­ti­nių taš­kų. Ta­čiau ga­li­mi ir pra­ra­di­mai.

Per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją įvar­dy­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės lai­mė­ji­mai bei nuo­pel­nai bus nau­din­gi vi­sų pir­ma jai, o kri­ti­ką, ma­tyt, teks pri­siim­ti

Skaityti tolia apie Prezidentė – prieš centro kairiųjų partijų atstovus

Kokią žinią V.Putinas pasiuntė per olimpiados atidarymą?

Sočio olimpiados atidarymo dieną du dalykai buvo suplakti į viena: Rusijos, arba tiksliau pasakius, Kremliaus politika ir Rusijos kultūra. Kultūra neretai naudojama valstybės propagandai ir tai daro ne tik Maskva. Vis dėlto, manau, kad yra galima žavėtis Rusijos, kaip bet kurios kitos Europos šalies kultūra ir su nepasitikėjimu žvelgti į Kremliaus politiką, to netapatinant nei

Skaityti tolia apie Kokią žinią V.Putinas pasiuntė per olimpiados atidarymą?

LLRA turi du veidus. Nė vienas neatsuktas į Lietuvą

Po to, kai pasirodė didelio būrio mokslo, kultūros žmonių, sąjūdininkų, signatarų pareiškimas, raginantis iš valdančiosios koalicijos išmesti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) politikus, kažkodėl buvo parašyta, kad raginama mesti lenkus. Tačiau taip yra daroma didžiulė klaida, tapatinant LLRA su visais Lietuvos lenkais.

Lenkas, gyvenantis Lietuvoje, gali būti toks pat Lietuvos valstybės patriotas, kaip ir lietuvis.

Skaityti tolia apie LLRA turi du veidus. Nė vienas neatsuktas į Lietuvą

Du visuomenės keliai artėjant rinkimams

Iki pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) rin­ki­mų li­ko tik kiek dau­giau nei trys mė­ne­siai. Ką per šį lai­ką ga­li pa­da­ry­ti ak­ty­vi Lie­tu­vos vi­suo­me­nės da­lis ir ta, ku­ri iki šiol ne­bu­vo ak­ty­vi, bet no­rė­tų, kad mū­sų vals­ty­bė­je bū­tų dau­giau ge­ro ne­gu blo­go?

Yra du ga­li­mi ke­liai. Vie­nas – mo­bi­li­zuo­tis ak­ty­viems pi­lie­čiams ir su­si­bū­rus į ko­kią nors

Skaityti tolia apie Du visuomenės keliai artėjant rinkimams

ES ir Rusijos santykius sukaustė įšalas

Per Europos Sąjungos ir Rusijos viršūnių susitikimą šią savaitę daug dėmesio skirta Ukrainai. Kodėl santykių su trečiosiomis šalimis aptarimas Maskvos ir Briuselio pareigūnų dialoge tampa svarbiausias?

Iki šiol ES politikai ir diplomatai visada pabrėždavo, kad Rytų partnerystė yra tik Bendrijos ir šešių šios programos narių santykių klausimas, neliečiantis trečiųjų šalių.

Skaityti tolia apie ES ir Rusijos santykius sukaustė įšalas