Kategorijos

Archyvas

Ukrainos Maidano pamokos Lietuvos valdžiai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos val­džia vėl at­krei­pė dė­me­sį į įvy­kius Ukrai­no­je, ku­riuos bu­vo lyg ir pri­mir­šu­si po Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Vil­niu­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pa­siū­lė Lie­tu­vos pa­gal­bą gy­dant Ki­je­vo su­žeis­tuo­sius. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­si­sa­kė už sank­ci­jas Ukrai­nos val­džios par­ei­gū­nams, jei­gu šie im­tų­si jė­gos. Ke­le­tas Lie­tu­vos Sei­mo na­rių iš­vy­ko į Ki­je­vą.

Skaityti tolia apie Ukrainos Maidano pamokos Lietuvos valdžiai