Kategorijos

Archyvas

Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tik de­mar­šais Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je pa­gar­sė­ju­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) sa­vo veiks­mais vi­siš­kai per­žen­gė ri­bą. 

To to­liau, ma­tyt, ne­tu­rė­tų to­le­ruo­ti ne tik Lie­tu­vos žmo­nės, bet ir ša­lį val­dan­tis po­li­ti­nis eli­tas. Iki šiol dar nė vie­na par­ti­ja Sei­me ne­drį­so pa­nie­kin­ti Sau­sio 13-osios įvy­kių ir jų at­mi­ni­mo, o LLRA tai pa­da­rė, taip aiš­kiai par­ody­da­ma sa­vo po­žiū­rį į mū­sų vals­ty­bę.

Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mi LLRA po­li­ti­kai de­mons­tra­ty­viai iš­ėjo iš sa­lės, kai ėmė kal­bė­ti bu­vęs Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. Jie tvir­ti­no, kad pro­tes­tuo­ja prieš šio po­li­ti­ko po­zi­ci­ją tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mu. Bet juk pa­skui iš­kil­min­ga­me mi­nė­ji­me bū­ta ir dau­giau kal­bų, o LLRA ne­grį­žo. Tad kam ta­da ap­si­me­ti­nė­ti.

Gal ge­riau tie­siai švie­siai pa­sa­ky­ti: LLRA tu­ri dvip­ras­miš­ką po­žiū­rį į mū­sų vals­ty­bę ir jį sklei­džia ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se yra val­džio­je. Tik šį po­žiū­rį į Lie­tu­vą par­ti­ja sle­pia par­eiš­ki­mais apie len­kų tei­sių kal­bė­ti, mo­ky­tis sa­vo kal­ba gy­ni­mą, nu­ty­lė­da­ma, kad Lie­tu­vos len­kai tam tu­ri ge­riau­sias są­ly­gas Eu­ro­po­je. LLRA sa­vo po­li­ti­ka že­mi­na vals­ty­bi­nę lie­tu­vių kal­bą, bet vis dar yra val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je.

Par­ti­jos su­da­ro koa­li­ci­jas rem­da­mo­si po­li­ti­ne arit­me­ti­ka, ideo­lo­gi­niu ar­tu­mu ar­ba bend­ru po­žiū­riu į vals­ty­bei svar­bius klau­si­mus.

Pa­žvel­ki­me į po­li­ti­nę arit­me­ti­ką. Ši val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja tu­ri di­džiu­lę dau­gu­mą Sei­me: 85 vie­tas iš 141. LLRA ga­vo tik 8 vie­tas, o at­ro­do, jog tai vie­na įta­kin­giau­sių Lie­tu­vos par­ti­jų, šok­di­nan­ti ir val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, ir vals­ty­bę. Net ir at­si­sa­kius jos pa­slau­gų, koa­li­ci­ja to­liau tu­rė­tų stip­rią dau­gu­mą – 77 vie­tas Sei­me.

Su­vok­da­ma sa­vo po­zi­ci­ją Sei­me, LLRA, skirs­tant port­fe­lius Vy­riau­sy­bė­je, pa­grin­di­nį dė­me­sį su­tel­kė į vi­ce­mi­nis­trų kė­des, taip pat ir stra­te­gi­nė­se sa­vo po­li­ti­kai Kul­tū­ros bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­se. Ap­lin­ky­bė, kad LLRA tu­ri tik vie­ną mi­nis­tro kė­dę, leis­tų val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai be di­des­nių nuo­sto­lių at­sis­vei­kin­ti su šia par­ti­ja.

Juo­lab kad kai ku­rie šios par­ti­jos de­le­guo­ti vi­ce­mi­nis­trai, pa­vyz­džiui, Ed­var­das Tru­se­vi­čius, įsi­jau­tė į vir­ši­nin­ko vaid­me­nį. Pa­si­nau­do­jęs pro­ga, jog kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis iš­vy­ko į ko­man­di­ruo­tę, jis lei­do sau nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų 15 me­tų mi­nis­te­ri­jos Tei­sės sky­riui va­do­vau­jan­čią Si­gi­tą Pu­čie­nę už tai, kad ji ne­su­ti­ko pra­leis­ti Kons­ti­tu­ci­ją pa­žei­džian­čio Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mo, ku­rį stu­mia LLRA. Tai bu­vo dar vie­nas LLRA akib­rokš­tas Lie­tu­vos vals­ty­bei.

Tre­čią smū­gį su­da­vė jau pats LLRA va­do­vas V.To­ma­ševs­kis. Kai mū­sų vals­ty­bės va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė kal­bė­jo Eu­ro­pos Par­la­men­te, jis už­si­puo­lė Lie­tu­vą dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos tei­sių esą dis­kri­mi­na­vi­mo. V.To­ma­ševs­kis kal­bė­jo tar­si ne val­dan­čio­sios par­ti­jos, o opo­zi­ci­jos ly­de­ris. Kraš­tu­ti­nės opo­zi­ci­jos, tar­si pa­sta­ty­da­mas sa­ve ša­lia Lie­tu­vos vals­ty­bės, jos įsta­ty­mų ir Kons­ti­tu­ci­jos.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis pri­mi­nė de­mo­kra­ti­nio pa­sau­lio tai­syk­lę: pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka vals­ty­bės įsta­ty­mai, jie tu­ri bū­ti vyk­do­mi. Ta­čiau ko­kį pa­vyz­dį ro­do ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­trė Re­na­ta Cy­tac­ka, bu­vu­si Vil­niaus ra­jo­no ta­ry­bos se­kre­to­rė, ku­ri džiau­gia­si, kad ant jos na­mo ka­bo len­te­lė su gat­vės pa­va­di­ni­mu len­kų kal­ba? Ar įsta­ty­mus pa­žei­džian­čiai po­li­ti­kei vie­ta Vy­riau­sy­bė­je? Ką aps­kri­tai Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je vei­kia to­kia „spe­cia­lis­tė“, iki tol gar­sė­ju­si tik mo­kyk­lų, ku­rio­se dės­to­ma len­kų kal­ba, moks­lei­vių ir jų tė­vų pro­tes­to ak­ci­jų or­ga­ni­za­vi­mu?

Ne­ma­tau ir jo­kių ideo­lo­gi­nių pa­na­šu­mų tarp tri­jų kai­rio­jo cen­tro spek­tro par­ti­jų val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je ir LLRA, kraš­tu­ti­nės de­ši­nio­sios na­cio­na­lis­ti­nės par­ti­jos.

Juo la­biau su­nku įžvelg­ti ką nors to­kio, kas liu­dy­tų bū­ti­ny­bę LLRA lai­ky­ti val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, sie­kiant svar­biau­sių na­cio­na­li­nių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo. Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį iš­ki­lo abe­jo­nių dėl ga­li­mo LLRA vei­kė­jų vi­zi­to į Mask­vą, į Krem­lių. Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas sa­vo pa­žy­mo­je ra­šė, kad toks vi­zi­tas bu­vo. O prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius da­bar stai­ga par­eiš­kė, kad jis apie tai nie­ko ne­ži­no.

Lie­tu­vos pi­lie­čiams pa­lie­ka­ma tik spė­lio­ti. Bet pa­žiū­rė­ki­me į ga­li­mas LLRA dar­bų pa­sek­mes. Jei­gu val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja pri­im­tų LLRA siū­lo­mą įsta­ty­mą, Krem­lius gau­tų gink­lą spaus­ti lat­vius ir es­tus įves­ti ru­sų kal­bą Lat­vi­jos ir Es­ti­jos sos­ti­nė­se. Aki­vaiz­du, kad bent čia LLRA in­te­re­sai su Krem­liaus po­li­ti­ka Bal­ti­jos ša­ly­se su­tam­pa.

Lie­tu­vos po­li­ti­kai ne­tu­rė­tų kai­šio­ti pa­ga­lių nei sau, nei par­tne­rėms Bal­ti­jos ša­ly­se. Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja tu­rė­tų ne ten­kin­ti LLRA no­rus, o kuo grei­čiau par­ody­ti šiai par­ti­jai du­ris ar­ba pa­aiš­kin­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, ko­kios ver­ty­bės sie­ja ki­tas koa­li­ci­jos par­ti­jas su LLRA.

Jei­gu bū­tų ap­sisp­ręs­ta at­sis­vei­kin­ti su LLRA, ne­rei­kė­tų dels­ti. Ar­tė­jant Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mams LLRA vėl ban­dys mo­bi­li­zuo­ti sa­vo elek­to­ra­tą, to­dėl, ma­tyt, su­lauk­si­me, nau­jų iš­puo­lių. Bet vie­na, kai Lie­tu­vą skun­džia Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, vi­ce­mi­nis­trai, Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ir ki­ta, jei tai da­ro 8 Sei­mo na­riai, at­si­dū­rę po­li­ti­kos pa­kraš­ty­je, ne­tu­rin­tys vi­suo­me­nės ir par­la­men­ti­nių par­ti­jų tiek val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, tiek opo­zi­ci­jo­je pa­lai­ky­mo.

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    5 comments iki Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?

    Atsakyti