Kategorijos

Archyvas

Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę tik de­mar­šais Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nė­je po­li­ti­ko­je pa­gar­sė­ju­si Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja (LLRA) sa­vo veiks­mais vi­siš­kai per­žen­gė ri­bą.

To to­liau, ma­tyt, ne­tu­rė­tų to­le­ruo­ti ne tik Lie­tu­vos žmo­nės, bet ir ša­lį val­dan­tis po­li­ti­nis eli­tas. Iki šiol dar nė vie­na par­ti­ja Sei­me ne­drį­so pa­nie­kin­ti Sau­sio 13-osios įvy­kių ir jų at­mi­ni­mo, o LLRA tai pa­da­rė, taip

Skaityti tolia apie Ar ne laikas parodyti LLRA politikams duris?