Kategorijos

Archyvas

Kaip patys įvertinsime Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

Bai­gia­si 2013 me­tai. Me­tai, kai Lie­tu­va pa­ju­to, ką reiš­kia ne tik bū­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bet ir pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai. Kaip mū­sų vals­ty­bė su­si­do­ro­jo su šiuo už­da­vi­niu? Daž­niau gir­di­me ver­ti­ni­mų ne iš už Lie­tu­vos, ta­čiau įdo­mu, ką apie tai ir mes pa­tys gal­vo­ja­me.

Ver­ti­ni­mai iš už­sie­nio taip pat daž­niau­siai per­sa­ko­mi mū­sų vals­ty­bės va­do­vų. Juo­se

Skaityti tolia apie Kaip patys įvertinsime Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai