Kategorijos

Archyvas

Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai

Tą pa­čią die­ną, kai Ne­prik­lau­so­my­bės Mai­da­ne Ki­je­ve įvy­ko 300 tūkst. žmo­nių iš vi­sos Ukrai­nos su­trau­kęs mi­tin­gas, Vil­niu­je, taip pat vie­no­je iš cen­tri­nių mies­to aikš­čių, prie Sei­mo, į mi­tin­gą su­si­rin­ko vos ke­le­tas šim­tų žmo­nių. Ir vie­na­me, ir ki­ta­me mi­tin­ge kal­bė­ta apie sa­vo tau­tą ir vals­ty­bę.

Ki­je­ve mi­tin­gą su­šau­kė tri­jų svar­biau­sių opo­zi­ci­nių par­ti­jų ly­de­riai, re­mia­mi gau­saus bū­rio vi­suo­me­nės at­sto­vų, gar­sių moks­lo, kul­tū­ros žmo­nių, žur­na­lis­tų.

Ja­me pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir vi­sų re­li­gi­nių kon­fe­si­jų, taip pat įta­kin­gos Ukrai­no­je Mask­vos sta­čia­ti­kių baž­ny­čios, va­do­vai, at­sto­vai. Vil­niu­je į mi­tin­gą, su­kvies­tą nau­jo­jo Tau­ti­nin­kų są­jun­gos ly­de­rio Ju­liaus Pa­nkos, su­si­rin­ko ne­gau­sus bū­rys šios par­ti­jos da­ly­vių ir tik ke­le­tas rė­mė­jų – Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras Zig­mas Vaiš­vi­la ir Tau­tos vie­ny­bės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Ma­tu­le­vi­čius.

Ini­cia­ty­vą įpa­rei­go­ti ša­lies Vy­riau­sy­bę ir to­liau ne­leis­ti že­mės par­duo­ti už­sie­nie­čiams bei siū­ly­mą pa­leng­vin­ti re­fe­ren­du­mo su­šau­ki­mą, su­ma­ži­nus už jį pa­si­ra­šan­čių­jų skai­čių iki 100 tūkst., pa­lai­kė 300 tūkst. žmo­nių, t. y. tiek, kiek į mi­tin­gą sa­vait­ga­lį bu­vo su­si­rin­kę Mai­da­ne. Tad ko­dėl mi­tin­ge Vil­niu­je da­ly­va­vo tiek ma­žai žmo­nių? Šis klau­si­mas Lie­tu­vo­je lie­ka at­vi­ras. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad toks dar prieš mė­ne­sį jis bu­vo ir Ukrai­no­je. Ta­čiau Ukrai­no­je jau įsi­są­mo­nin­ti ke­li svar­būs da­ly­kai, ku­rių dar kar­tais ne­sup­ran­ta kai ku­rie Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nin­kai ir ma­žes­nių par­ti­jų po­li­ti­kai. Ukrai­nie­čiai ži­no, kad reng­da­mas veiks­mą su ki­tais par­tne­riais ne­ga­li iš­si­šok­ti, su jais ne­su­de­ri­nęs sa­vo veiks­mų. Re­fe­ren­du­mą dėl že­mės par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams or­ga­ni­za­vo ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, ku­rio­je bu­vo įvai­rių po­li­ti­nių jė­gų at­sto­vų. Ta­čiau mi­tin­gą su­ren­gė tau­ti­nin­kai, nors bu­vo ra­šy­ta, kad tai da­ry­ta kar­tu su ini­cia­ty­vi­ne gru­pe.

Kaip pa­aiš­kė­jo, par­ašų rin­ki­mo ak­ci­jos ini­cia­ty­vi­nės gru­pės va­do­vas Pra­nciš­kus Šliu­žas ne­de­gė no­ru bū­ti mi­tin­ge, kol dar vyks­ta dis­ku­si­jos su Vy­riau­sią­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja dėl su­rink­tų par­ašų pri­pa­ži­ni­mo. Vis dėl­to jis at­vy­ko, nes bu­vo kvies­tas, ir pa­sa­kė fra­zę, ku­rią jau įsi­są­mo­ni­no opo­zi­ci­ja Ukrai­no­je: mi­tin­gai, pi­ke­tai – ne vie­nin­te­lė, o tik kraš­tu­ti­nė pro­tes­to for­ma. Dar yra dia­lo­gas su val­džia. P.Šliu­žas kal­bė­jo, kad ne mi­tin­gais rei­kia grįs­ti sa­vo veiks­mus, o kan­triu įtemp­tu dar­bu, iš­ban­dant vi­sus tei­si­nius bū­dus.

Vien mi­tin­gais tau­ti­nės idė­jos ne­pa­ver­si pa­trauk­lia žmo­nėms, ta­čiau ga­li ją su­komp­ro­mi­tuo­ti. Taip pat la­bai svar­bu pa­si­rink­ti par­tne­rius, o Tau­ti­nin­kų są­jun­ga vis dar ne­ro­do no­ro at­si­sa­ky­ti nei iro­ni­jos, nu­kreip­tos prieš ki­tų tau­tų žmo­nes, nei skus­ta­gal­vių, sa­vo ren­gi­niuo­se mėgs­tan­čių ka­riš­ką at­ri­bu­ti­ką.

Be­je, tarp par­ašų rin­kė­jų, kaip yra pri­si­pa­ži­nę, bu­vo ir Vla­di­mi­ro Pu­ti­no „Vie­nin­go­sios Ru­si­jos“ po­li­ti­nių drau­gų iš Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos, ir net Lie­tu­vą dėl tra­giš­kų Sau­sio 13-osios įvy­kių au­kų kal­ti­nan­čių So­cia­lis­ti­nio fron­to ak­ty­vis­tų. Su­pran­tu, kad ren­giant to­kią ma­si­nę par­ašų rin­ki­mo ak­ci­ją kiek­vie­nas pa­gel­bė­ti ga­lin­tis žmo­gus yra la­bai svar­bus. Ta­čiau par­ašų rin­kė­jai bend­rau­ja su gy­ven­to­jais, ku­riuos ra­gi­na pa­si­ra­šy­ti!

Ukrai­no­je opo­zi­ci­nių par­ti­jų po­li­ti­kai, net ir na­cio­na­lis­tų par­ti­jos „Svo­bo­da“ na­riai, da­bar ven­gia bet ko­kios prieš ki­tas tau­tas nu­kreip­tos re­to­ri­kos. O vi­sų tri­jų par­ti­jų ly­de­riai la­bai ge­rai įver­ti­na, su kuo ga­li­ma kar­tu ei­ti obuo­liau­ti. Pa­si­nau­do­ję ko­mu­nis­tams pri­im­ti­na re­to­ri­ka ir jų pa­de­da­mi jie tu­rė­jo ga­li­my­bę iš par­ei­gų pa­ša­lin­ti Vy­riau­sy­bę, bet to ne­da­rė, nes su­pra­to, kad pra­ras žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą.

Ta­čiau Lie­tu­vos par­tne­rius Ukrai­no­je la­biau­siai ste­bi­na kai ku­rių ak­ty­vių Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nin­kų an­ti­va­ka­rie­tiš­ka, an­tieu­ro­pie­tiš­ka re­to­ri­ka. Ži­no­ma, kai kas iš lie­tu­vių gal­būt pa­sa­ky­tų, kad Ukrai­na, siek­da­ma su­ar­tė­ti su Eu­ro­pos Są­jun­ga, ne­ži­no, kur ei­na. Bet kar­tu su Ukrai­nos po­li­ti­kais ir vi­suo­me­ni­nin­kais, ku­riems ir­gi svar­bi tau­ti­nė kryp­tis, pri­pa­žįs­ta­me par­adok­sa­lų da­ly­ką – to­kiais šū­kiais Ukrai­nos gy­ven­to­jus da­bar gąs­di­na pro­ru­siš­ka Re­gio­nų par­ti­ja. To­dėl var­gu ar pa­na­šus ke­lias tin­ka Lie­tu­vos tau­ti­nės min­ties puo­se­lė­to­jams. Juk dau­ge­liui tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, kad kai ku­rias iš Eu­ro­pos į Lie­tu­vą plūs­tan­čias „idė­jas“ ga­li­ma su­stab­dy­ti, ta­čiau rei­kia liau­tis de­mo­ni­zuo­ti Va­ka­rus. Ki­taip ga­li­me lik­ti be par­tne­rių.

Ne­abe­jo­ju, kad bū­tent dėl to tau­ti­nės idė­jos Lie­tu­vo­je pro­pa­guo­to­jai lie­ka vie­ni­ši.

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    11 comments iki Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai

    Atsakyti