Kategorijos

Archyvas

Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai

Tą pa­čią die­ną, kai Ne­prik­lau­so­my­bės Mai­da­ne Ki­je­ve įvy­ko 300 tūkst. žmo­nių iš vi­sos Ukrai­nos su­trau­kęs mi­tin­gas, Vil­niu­je, taip pat vie­no­je iš cen­tri­nių mies­to aikš­čių, prie Sei­mo, į mi­tin­gą su­si­rin­ko vos ke­le­tas šim­tų žmo­nių. Ir vie­na­me, ir ki­ta­me mi­tin­ge kal­bė­ta apie sa­vo tau­tą ir vals­ty­bę.

Ki­je­ve mi­tin­gą su­šau­kė tri­jų svar­biau­sių opo­zi­ci­nių par­ti­jų ly­de­riai, re­mia­mi gau­saus bū­rio

Skaityti tolia apie Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai