Kategorijos

Archyvas

Ar galime būti naudingi savo valstybei?

Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me at­ei­na me­tas, kai įver­ti­na­me, kas bu­vo pa­da­ry­ta ge­rai, o kas – gal­būt ir ne, įver­ti­na­me sa­vo lai­mė­ji­mus, klai­das, nu­ma­to­me nau­jus dar­bus, ap­sisp­ren­džia­me, ko­kius dar­bus rei­kia tęs­ti.

Man toks me­tas at­ėjo šio­mis sa­vai­tė­mis, kai į pa­bai­gą ei­na 25 me­tai nuo Są­jū­džio gi­mi­mo, ly­giai dvi­gu­bai dau­giau nu­gy­ven­ta as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo me­tų, o Vil­niu­je įvy­ko Ry­tų

Skaityti tolia apie Ar galime būti naudingi savo valstybei?