Kategorijos

Archyvas

Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves

Šį sa­vait­ga­lį ne vie­nas žmo­gus, re­gė­da­mas vaiz­dus iš Ki­je­vo, nie­ko ne­sup­ras­da­mas gūž­čio­jo pe­čiais ir ban­dė ras­ti at­sa­ky­mus į ma­žiau­siai du klau­si­mus. 

Pir­ma, kas bend­ra tarp ofi­cia­liai skel­bia­mų tai­kių ma­si­nių de­mons­tra­ci­jų ir smur­to pro­trū­kio prie Ukrai­nos pre­zi­den­to rū­mų bei Ki­je­vo me­ri­jos?
Ki­tas klau­si­mas, prieš ką šios ša­lies žmo­nės pro­tes­tuo­ja: prieš pre­zi­den­to ir vy­riau­sy­bės spren­di­mą ne­pa­si­ra­šy­ti Vil­niu­je per Ry­tų par­tne­rys­tės vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą aso­cia­ci­jos su­tar­ties su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ar prieš prem­je­ro My­ko­los Aza­ro­vo ir pre­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus val­dy­mą?Pa­ban­dy­siu at­sa­ky­ti į abu klau­si­mus rem­da­ma­sis in­for­ma­ci­ja iš pir­mų lū­pų Ki­je­ve ir ki­to­se Ukrai­nos vie­to­se. Da­bar jau ir Ukrai­nos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pri­pa­žįs­ta, kad smur­to veiks­mus prie pre­zi­den­tū­ros, o gal­būt ir prie Ki­je­vo me­ri­jos, kur su­si­rin­ku­sie­ji stry­pais dau­žė lan­gus ir bu­vo par­uoš­ti bu­te­liai de­gio­jo skys­čio (va­di­na­mie­ji Mo­lo­to­vo kok­tei­liai), or­ga­ni­za­vo gru­puo­tė Bratst­vo. Ji ne­tu­ri nie­ko bend­ra nei su Ukrai­nos opo­zi­ci­ja, nei su stu­den­tais, iš­ėju­siais į Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tę (Mai­da­ną) Ki­je­ve pro­tes­tuo­ti dau­giau kaip prieš sa­vai­tę, kai su­ži­no­jo, kad vy­riau­sy­bė stab­do de­ry­bas su ES dėl aso­cia­ci­jos su­tar­ties pa­si­ra­šy­mo. Ta­čiau bū­tent tų ža­liū­kų chu­li­ga­niš­ki veiks­mai do­mi­na­vo vi­suo­se in­for­ma­ci­niuo­se pra­ne­ši­muo­se iš Ki­je­vo. Jie dis­kre­di­tuo­ja opo­zi­ci­ją. Šio­mis die­no­mis in­ter­ne­te pa­si­ro­dė vaiz­de­lių, kaip ne­va ES ren­gia opo­zi­ci­jos smo­gi­kus. Juos ir Lie­tu­vo­je pla­ti­na kai ku­rie ak­ty­vūs pi­lie­čiai, ku­rie ES lai­ko blo­giu. To­kie žmo­nės nė ne­sup­ran­ta, kur ir kam bu­vo su­kur­ti šie fil­mu­kai.Ta­čiau ir Ukrai­nos opo­zi­ci­ja ne­bu­vo vi­siš­kai pa­si­ren­gu­si to­kiai mi­niai pro­tes­tuo­to­jų, ko­kia sa­vait­ga­lį iš­ėjo į Ki­je­vo gat­ves. Liu­di­nin­kų tei­gi­mu, ji net ne­tu­rė­jo stip­rios gar­so įran­gos, kad ga­lė­tų val­dy­ti su­kvies­tus žmo­nes. Kai ku­riems opo­zi­cio­nie­riams, pa­vyz­džiui, par­ti­jos UDAR ly­de­riui bok­si­nin­kui Vi­ta­li­jui Klič­ko, te­ko pa­tiems stab­dy­ti chu­li­ga­nus prie pre­zi­den­tū­ros. Vie­nas po­li­ti­kus ly­din­čių as­me­nų nu­ken­tė­jo nuo smū­gio pei­liu. Vei­dus už­si­den­gę chu­li­ga­nai, Ukrai­no­je va­di­na­mi „ti­tuš­kė­mis“, bu­vo su­in­te­re­suo­ti kel­ti riau­šes, o kaž­kas pre­zi­den­tū­ros prie­igo­se pa­li­ko eks­ka­va­to­rių ir krū­vą ply­tų bei ak­me­nų. „Ti­tuš­kės“ taip pat ban­dė nu­vers­ti Le­ni­no pa­mink­lą Ki­je­vo cen­tre, bet juos su­stab­dė pa­tys pro­tes­tuo­to­jai. Prie me­ri­jos žmo­nės su­ga­vo ir pro­vo­ka­ci­jų ren­gė­jus.

Kam bu­vo nau­din­gos riau­šės, su­reng­tos Ki­je­vo cen­tre sa­vait­ga­lį? Vi­sų pir­ma tiems, ku­rie no­rė­jo, kad pre­zi­den­tas V.Ja­nu­ko­vy­čius įves­tų ša­ly­je ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį ir taip su­stab­dy­tų tai­kų gy­ven­to­jų pa­ki­li­mą, ku­ris jau apė­mė ne tik Va­ka­rų, bet ir Vi­du­rio Ukrai­ną.

Į gat­ves iš­ėjo ir Ry­tų Ukrai­nos žmo­nės. Ne to­dėl, kad V.Ja­nu­ko­vy­čius at­si­sa­kė pa­si­ra­šy­ti aso­cia­ci­jos su­tar­tį Vil­niu­je, o dėl to, kad nak­tį į šeš­ta­die­nį spe­cia­lio­sios pa­jė­gos („Ber­ku­tas“) bru­ta­liai su­si­do­ro­jo su tai­kiu stu­den­tų pro­tes­tu. Vaiz­do siu­že­tuo­se ma­ty­ti, kaip par­ei­gū­nai mu­ša be­gink­lius vai­ki­nus, mer­gi­nas, ir tai dau­ge­lį pa­pik­ti­no.

Ukrai­no­je vi­si su­pran­ta, kad čia nie­ko ne­vyks­ta be pre­zi­den­to V.Ja­nu­ko­vy­čiaus ži­nios. O jis tik po 16 va­lan­dų ty­los pa­smer­kė „Ber­ku­to“ veiks­mus. Ta ty­la dau­ge­liui ta­po pa­tvir­ti­ni­mu, jog dėl su­si­do­ro­ji­mo su jau­nuo­liais kal­ta ir aukš­čiau­sia val­džia. To­dėl da­bar žmo­nės Ukrai­no­je pro­tes­tuo­ja jau ne vien dėl to, kad Vil­niu­je bu­vo ne­pa­si­ra­šy­ta aso­cia­ci­jos su­tar­tis su ES, bet ir dėl val­džios sa­vi­va­lės įvai­rio­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se. Jie jau­čia – vals­ty­bė at­si­dū­rė prie rim­tos eko­no­mi­nės kri­zės slenks­čio, ir tai ro­do krin­tan­tis Ukrai­nos va­liu­tos kur­sas, di­dė­jan­tis ne­dar­bas. Vie­ša pa­slap­ti­mi Ukrai­no­je va­di­na­ma tai, kad ša­lį val­do ne šiaip oli­gar­chai, o va­di­na­mo­ji šei­ma, t. y. pre­zi­den­to V.Ja­nu­ko­vy­čiaus sū­nūs ir ki­ta jo ap­lin­ka, to­dėl mi­tin­guo­se rei­ka­lau­ta ir val­džios pa­kei­ti­mo.

Opo­zi­ci­ja įsi­ti­ki­nu­si – per­mai­nų val­džio­je ge­riau­sia siek­ti tai­kiu bū­du, o ne smur­tu. Juo la­biau kai ma­ty­ti, kad val­dan­čio­ji Re­gio­nų par­ti­jos frak­ci­ja Ra­do­je su­tri­ku­si, ją pa­lie­ka vis dau­giau na­rių. To­dėl ga­li­mas val­džios pa­si­kei­ti­mas ir par­la­men­te.

Ukrai­nos oli­gar­chų po­zi­ci­jos kai­tą val­džios at­žvil­giu le­mia dvi prie­žas­tys. Pir­ma, Ukrai­ną val­dan­ti šei­ma pa­lie­ka vis ma­žiau vie­tos po sau­le ki­tiems oli­gar­chams, o šiems tai ne­pa­tin­ka. An­tra prie­žas­tis – V.Ja­nu­ko­vy­čius ne­tru­kus ren­gia­si vyk­ti į Mask­vą ir su­si­tik­ti su Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu. Opo­zi­ci­ja tvir­ti­na, kad jis ga­li Ukrai­ną par­duo­ti Mask­vai, o vers­lo sluoks­niai su­pran­ta, jog pre­zi­den­tas fi­nan­si­nės par­amos iš Ru­si­jos ga­li ti­kė­tis tik ati­da­vęs Ru­si­jos vers­lui da­lį Ukrai­nos tur­to, ku­rį ša­lies oli­gar­chai no­rė­tų pa­tys ir to­liau val­dy­ti. Čia ir per­si­pi­na opo­zi­ci­jos bei kai ku­rių iki šiol V.Ja­nu­ko­vy­čių rė­mu­sių oli­gar­chų in­te­re­sai. Daž­nai bū­na taip, kad pi­lie­čiai, šiuo at­ve­ju Ukrai­nos stu­den­tai, ak­ty­viai įsi­trau­kę į vi­suo­me­ni­nius pro­ce­sus, nė ne­pa­jun­ta, kaip tam­pa po­li­ti­nių pro­ce­sų da­ly­viais, o vė­liau po­li­ti­kų su­si­ta­ri­muo­se pa­me­ta prie­žas­tį, dėl ko bu­vo ei­na­ma į gat­ves.

Po Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos val­džios su­si­ta­ri­mai, tarp jų ir su oli­gar­chais, net de­vy­ne­riems me­tams pa­kir­to vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ti­kais. Da­bar jis vėl su­teik­tas. Lai­kas par­odys, ar bus iš­mok­tos Oran­ži­nės re­vo­liu­ci­jos pa­mo­kos. Tik ta­da, kai tai įvyks, į Ukrai­nos gat­ves ir aikš­tes iš­ėję žmo­nės ga­lės sa­ky­ti: „Mes ži­no­me, ko­dėl bu­vo­me Mai­da­ne. Mes ži­no­me, kad mū­sų bal­sas ša­ly­je šį tą reiš­kia.“

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    7 comments iki Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves

    Atsakyti