Kategorijos

Archyvas

Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves

Šį sa­vait­ga­lį ne vie­nas žmo­gus, re­gė­da­mas vaiz­dus iš Ki­je­vo, nie­ko ne­sup­ras­da­mas gūž­čio­jo pe­čiais ir ban­dė ras­ti at­sa­ky­mus į ma­žiau­siai du klau­si­mus.

Pir­ma, kas bend­ra tarp ofi­cia­liai skel­bia­mų tai­kių ma­si­nių de­mons­tra­ci­jų ir smur­to pro­trū­kio prie Ukrai­nos pre­zi­den­to rū­mų bei Ki­je­vo me­ri­jos?

Skaityti tolia apie Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves