Kategorijos

Archyvas

Kaip patys įvertinsime Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

Bai­gia­si 2013 me­tai. Me­tai, kai Lie­tu­va pa­ju­to, ką reiš­kia ne tik bū­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bet ir pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai. Kaip mū­sų vals­ty­bė su­si­do­ro­jo su šiuo už­da­vi­niu? Daž­niau gir­di­me ver­ti­ni­mų ne iš už Lie­tu­vos, ta­čiau įdo­mu, ką apie tai ir mes pa­tys gal­vo­ja­me.

Ver­ti­ni­mai iš už­sie­nio taip pat daž­niau­siai per­sa­ko­mi mū­sų vals­ty­bės va­do­vų. Juo­se

Skaityti tolia apie Kaip patys įvertinsime Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

Ryškiausia Naujųjų metų naktis bus Kijeve?

Kuris iš mūsų artėjant 2014 metams nesvarsto, kaip gražiau juos sutikti? Kad tai liktų kaip malonus prisiminimas – labai ilgam. Jeigu kas apie tai užmiršta pagalvoti, įsisukę į dienos darbus, mums tai būtinai primena kelionių agentūros.

Šventinėmis dienomis, kai naujienų trūksta, jų atstovai vieni po kito okupuoja eterį, reklamoms skirtą plotą ir laiką, kalbėdami apie

Skaityti tolia apie Ryškiausia Naujųjų metų naktis bus Kijeve?

Seimo kalėdinė dovana Lietuvai – dvikalbystė?

Pirmadienį, 2013 m. gruodžio 23 d., paskutinę Seimo posėdžių dieną prieš Kalėdų šventes bus mėginama priimti vadinamąjį Tautinių mažumų įstatymą, kurį atkakliai stumia Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) politikai Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininko Leonardo Talmonto rankomis.

Toks stūmimas nesulauktų sėkmės, jeigu tam nepritartų konservatorius Mantas Adomėnas, tvarkietė Ona Valiukevičiūtė ir socialdemokratė Rimantė

Skaityti tolia apie Seimo kalėdinė dovana Lietuvai – dvikalbystė?

Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai

Tą pa­čią die­ną, kai Ne­prik­lau­so­my­bės Mai­da­ne Ki­je­ve įvy­ko 300 tūkst. žmo­nių iš vi­sos Ukrai­nos su­trau­kęs mi­tin­gas, Vil­niu­je, taip pat vie­no­je iš cen­tri­nių mies­to aikš­čių, prie Sei­mo, į mi­tin­gą su­si­rin­ko vos ke­le­tas šim­tų žmo­nių. Ir vie­na­me, ir ki­ta­me mi­tin­ge kal­bė­ta apie sa­vo tau­tą ir vals­ty­bę.

Ki­je­ve mi­tin­gą su­šau­kė tri­jų svar­biau­sių opo­zi­ci­nių par­ti­jų ly­de­riai, re­mia­mi gau­saus bū­rio

Skaityti tolia apie Vieningas Maidanas ir vieniši tautininkai

Ar galime būti naudingi savo valstybei?

Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­me at­ei­na me­tas, kai įver­ti­na­me, kas bu­vo pa­da­ry­ta ge­rai, o kas – gal­būt ir ne, įver­ti­na­me sa­vo lai­mė­ji­mus, klai­das, nu­ma­to­me nau­jus dar­bus, ap­sisp­ren­džia­me, ko­kius dar­bus rei­kia tęs­ti.

Man toks me­tas at­ėjo šio­mis sa­vai­tė­mis, kai į pa­bai­gą ei­na 25 me­tai nuo Są­jū­džio gi­mi­mo, ly­giai dvi­gu­bai dau­giau nu­gy­ven­ta as­me­ni­nio gy­ve­ni­mo me­tų, o Vil­niu­je įvy­ko Ry­tų

Skaityti tolia apie Ar galime būti naudingi savo valstybei?

Ar Lietuva jau nustojo pirmininkauti Europos Sąjungai?

Žvelgiant į tą olimpinę ramybę Lietuvoje po Rytų Partnerystės viršūnių susitikimo Vilniuje, ir lyginant ją su kitų Europos valstybių reakcija bei žingsniais į įvykius Ukrainoje gali pagalvoti, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungai praėjusią savaitę jau pasibaigė.

Jokios reakcijos iš prezidentės D.Grybauskaitės pusės nebuvo girdėti po to, kai šeštadienio rytą buvo brutaliai susidorota su jaunimo, studentų

Skaityti tolia apie Ar Lietuva jau nustojo pirmininkauti Europos Sąjungai?

Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves

Šį sa­vait­ga­lį ne vie­nas žmo­gus, re­gė­da­mas vaiz­dus iš Ki­je­vo, nie­ko ne­sup­ras­da­mas gūž­čio­jo pe­čiais ir ban­dė ras­ti at­sa­ky­mus į ma­žiau­siai du klau­si­mus.

Pir­ma, kas bend­ra tarp ofi­cia­liai skel­bia­mų tai­kių ma­si­nių de­mons­tra­ci­jų ir smur­to pro­trū­kio prie Ukrai­nos pre­zi­den­to rū­mų bei Ki­je­vo me­ri­jos?

Skaityti tolia apie Kodėl Ukrainos žmonės išėjo į gatves