Kategorijos

Archyvas

Ar mums gresia naujas Didysis apakimas?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai Ukrai­nos vy­riau­sy­bė nu­spren­dė da­ry­ti pa­uzę ša­lies su­ar­tė­ji­mo su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pro­ce­se, mū­sų in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je po straips­niais šia te­ma pa­si­py­lė skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai. Jie ga­lė­jo su­da­ry­ti įspū­dį apie Lie­tu­vą, šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­jan­čią ES Ta­ry­bai, kaip apie vals­ty­bę, ku­ri vis la­biau tam­pa an­ti­va­ka­rie­tiš­ka.

Ne vie­nas ko­men­ta­to­rius ste­bė­jo­si, ko­dėl da­lis ukrai­nie­čių taip no­ri į ES,

Skaityti tolia apie Ar mums gresia naujas Didysis apakimas?