Kategorijos

Archyvas

Ar galima visos valstybės kova su korupcija?

Ne­re­tai žmo­nės, tar­da­mi žo­dį „vals­ty­bė“, klys­ta ta­pa­tin­da­mi jį vien su val­džia. Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta ir val­džios at­sto­vų, ma­nan­čių, kad vals­ty­bė – tai jie. O juk vals­ty­bė yra ir ki­ti jos žmo­nės, pi­lie­čiai, tau­ta. Tik sa­vo vals­ty­bei ne­abe­jin­ga tau­ta ga­li iš­spręs­ti pa­čias ak­tua­liau­sias ša­lies prob­le­mas. 

Vie­na to­kių, bent jau man taip at­ro­do, yra Lie­tu­vo­je kles­tin­ti aukš­čiau­sio ly­gio ko­rup­ci­ja, nors įvai­rios ins­ti­tu­ci­jos ko­vo­ja su šiuo reiš­ki­niu, o po­li­ti­kai ir ša­lies va­do­vai daž­nai apie tai kal­ba. Juk ši ko­va vis dar tė­ra vien dek­la­ra­ci­ja, nes pri­čium­pa­mi tik at­si­tik­ti­niai vei­kė­jai, vie­nam ar ki­tam įta­kin­gam as­me­niui per­bė­gu­sie­ji ke­lią ir val­džios ne­ma­lo­nę už­si­trau­ku­sios par­ti­jos. Dėl to nei jos, nei po­li­ti­kai, nei val­di­nin­kai, pa­te­kę į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį, ne­tam­pa ne­kal­tes­ni, bet ne vie­nam aki­vaiz­du – įkliū­va tik vie­ne­tai.

Ir šio­mis die­no­mis ne­trūks­ta pra­ne­ši­mų, kad kas nors įta­ria­mas ne­tei­sė­tai su­kau­pęs tur­to. O kas pa­skui? Dau­giau mū­sų jau nie­kas ne­bein­for­muo­ja.

Skai­ty­da­mas to­kius at­si­tik­ti­nius pra­ne­ši­mus, ku­rie yra vei­kiau kaip vie­šų­jų ry­šių prie­mo­nė ar­ba ins­tru­men­tas su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai iš­si­rei­ka­lau­ti kuo dau­giau lė­šų ki­tų me­tų biu­dže­te (be­je, kaip tik da­bar Sei­me svars­to­mas biu­dže­to pro­jek­tas), pa­si­gen­du vi­suo­ti­nės vals­ty­bės par­amos ko­vai su aukš­čiau­sio ly­gio po­li­ti­kų, val­di­nin­kų ko­rup­ci­ja ir jų ne­tei­sė­tu pra­tur­tė­ji­mu. To­kia prog­ra­ma bu­vo pa­siū­ly­ta dau­giau kaip prieš me­tus, ta­čiau nei ži­niask­lai­dos, nei val­džios de­ra­mo dė­me­sio ne­su­lau­kė. Gal ver­ta ją pri­min­ti?

Prog­ra­ma skel­bė: „At­siž­velg­da­mi į tai, kad pa­sta­ruo­ju me­tu at­si­ran­da vis dau­giau in­for­ma­ci­jos apie gal­būt ne­tei­sė­tai val­džio­je pra­lo­bu­sius aukš­to ran­go po­li­ti­kus ir par­ei­gū­nus, ma­ty­da­mi, jog vė­liau vi­suo­me­nė ir pi­lie­čiai taip ir ne­su­ži­no, kas iš val­džios par­ei­gū­nų pra­lo­bo ne­tei­sė­tai, su­vok­da­mi, kad ne­ma­ža da­lis par­ei­gū­nų do­rai tar­nau­ja Lie­tu­vai, ne­abe­jo­da­mi, kad BŪ­TENT aukš­to ran­go po­li­ti­kų ir ki­tų val­džios par­ei­gū­nų ga­li­mas ne­tei­sė­tas pra­tur­tė­ji­mas tu­rė­tų su­lauk­ti ypa­tin­go mū­sų tei­sė­sau­gos ir ki­tų vals­ty­bės par­ei­gū­nų dė­me­sio, bū­da­mi įsi­ti­ki­nę, kad jo­kia vals­ty­bė ne­ga­li iš­spręs­ti so­cia­li­nių-eko­no­mi­nių prob­le­mų, mo­kė­ti de­ra­mo ly­gio pen­si­jų, at­ly­gi­ni­mų mo­ky­to­jams ir ki­tų pro­fe­si­jų at­sto­vams, jei­gu ne­bus su­stab­dy­tas mū­sų vals­ty­bės grobs­ty­mas, reikš­da­mi ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad iki šiol Lie­tu­vo­je nė­ra nuo­lat vei­kian­čio me­cha­niz­mo, kaip nu­sta­ty­ti BŪ­TENT aukš­to ran­go po­li­ti­kų bei val­di­nin­kų ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo at­ve­jus, ir už tai nė vie­nas jų nė­ra nu­baus­tas, siū­lo­me pri­im­ti vals­ty­bi­nę prog­ra­mą dėl gal­būt ne­tei­sė­tai pra­tur­tė­ju­sių aukš­to ran­go po­li­ti­kų ir val­di­nin­kų nuo­la­ti­nės pa­ti­kros.

1. Šia prog­ra­ma, li­kus me­tams iki Sei­mo ar sa­vi­val­dy­bės ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Vy­riau­sy­bės dar­bo pa­bai­gos, įpa­rei­go­ti ypač kruopš­čiai pa­ti­krin­ti vi­sų po­li­ti­kų ir jų ap­lin­kos pra­tur­tė­ji­mo šal­ti­nius pa­gal ne­tei­sė­to tur­to iš­ieš­ko­ji­mo me­to­di­ką ir šios pa­ti­kros re­zul­ta­tus pa­skelb­ti prieš rin­ki­mus.

2. Kiek­vie­nas įstai­gos, de­par­ta­men­to, sky­riaus va­do­vas, baig­da­mas dar­bą ar­ba pra­dė­da­mas ei­ti at­sa­kin­gas par­ei­gas, taip pat tu­ri pe­rei­ti šią pro­ce­dū­rą.

3. Šį dar­bą pa­ti­kė­ti ne tik Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai, ki­toms at­sa­kin­goms vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms, bet įtrauk­ti ir vi­suo­me­nės at­sto­vus: eko­no­mis­tus, tei­si­nin­kus, fi­nan­si­nin­kus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tus, ku­rie sa­vo par­ašais pa­tvir­tin­tų gau­tas iš­va­das.

4. Po­li­ti­kų, aukš­tų val­di­nin­kų ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą lai­ky­ti su­nkiu nu­si­kal­ti­mu.

5. Mo­kes­čius reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se ir bau­džia­muo­siuo­se įsta­ty­muo­se įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad nu­slėp­tos ir ne­tei­sė­tai gau­tos pa­ja­mos ar ki­toks tur­tas yra ap­mo­kes­ti­na­mas 200 proc., t. y. dvi­gu­bai.“

Ta prog­ra­ma, ku­rios vie­nas kū­rė­jų yra šio straips­nio au­to­rius, bu­vo ju­dė­ji­mo „Už tei­sin­gu­mą“ dar­bas. Ar da­bar su­pran­ta­me, ko­dėl ju­dė­ji­mą rei­kė­jo iš­blaš­ky­ti? De­ja, apie to­kią prog­ra­mą ga­lė­jo gir­dė­ti ne vi­si, nes in­for­ma­ci­ja bu­vo la­bai blo­kuo­ta. O prie iš­blaš­ky­mo pri­si­dė­jo ir kai ku­rių as­me­nų am­bi­ci­jos… Jei vi­suo­me­nė vėl ban­dy­tų su­si­telk­ti dėl šių tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo, ge­riau to­kio ga­li­mo su­si­tel­ki­mo ne­sie­ti su jo­kiais ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais ir jo­kiu po­li­ti­niu veiks­mu.

Kol kas siū­ly­mams 200 proc. ap­mo­kes­tin­ti ne­tei­sė­tai val­džio­je pra­tur­tė­ju­sių as­me­nų pa­ja­mas ir lai­ky­ti jų ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą su­nkiu nu­si­kal­ti­mu ne­pri­ta­ria aukš­čiau­sia ša­lies val­džia. O ką ma­no ki­ti Lie­tu­vos žmo­nės?

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    Atsakyti