Kategorijos

Archyvas

Ar galima visos valstybės kova su korupcija?

Ne­re­tai žmo­nės, tar­da­mi žo­dį „vals­ty­bė“, klys­ta ta­pa­tin­da­mi jį vien su val­džia. Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta ir val­džios at­sto­vų, ma­nan­čių, kad vals­ty­bė – tai jie. O juk vals­ty­bė yra ir ki­ti jos žmo­nės, pi­lie­čiai, tau­ta. Tik sa­vo vals­ty­bei ne­abe­jin­ga tau­ta ga­li iš­spręs­ti pa­čias ak­tua­liau­sias ša­lies prob­le­mas.

Vie­na to­kių, bent jau man taip at­ro­do, yra Lie­tu­vo­je kles­tin­ti aukš­čiau­sio

Skaityti tolia apie Ar galima visos valstybės kova su korupcija?