Kategorijos

Archyvas

Ar mums gresia naujas Didysis apakimas?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę, kai Ukrai­nos vy­riau­sy­bė nu­spren­dė da­ry­ti pa­uzę ša­lies su­ar­tė­ji­mo su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pro­ce­se, mū­sų in­ter­ne­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je po straips­niais šia te­ma pa­si­py­lė skai­ty­to­jų ko­men­ta­rai. Jie ga­lė­jo su­da­ry­ti įspū­dį apie Lie­tu­vą, šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­jan­čią ES Ta­ry­bai, kaip apie vals­ty­bę, ku­ri vis la­biau tam­pa an­ti­va­ka­rie­tiš­ka.

Ne vie­nas ko­men­ta­to­rius ste­bė­jo­si, ko­dėl da­lis ukrai­nie­čių taip no­ri į ES,

Skaityti tolia apie Ar mums gresia naujas Didysis apakimas?

Kodėl vaikai nežino, kas buvo partizanai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je par­ody­tas nau­jas Vy­tau­to V.Lands­ber­gio fil­mas „Tris­pal­vis“ apie Lie­tu­vos par­ti­za­nus. Tai te­ma, liu­di­jan­ti stip­rią tau­tos dva­sią, bet kaž­ko­dėl smar­kiai ig­no­ruo­ja­ma mū­sų vals­ty­bės gy­ve­ni­me ir švie­ti­mo prog­ra­mo­se.

Dar iš­va­ka­rė­se, prieš ro­dant fil­mą re­ži­sie­rius pa­sa­kė tai, kas ne­ga­li ne­kel­ti ne­ri­mo. Kai vie­no­je mo­kyk­lo­je jis pa­klau­sė vai­kų, ką jie ži­no apie Lie­tu­vos par­ti­za­nus, ne­pa­ki­lo nė

Skaityti tolia apie Kodėl vaikai nežino, kas buvo partizanai

Ar galima visos valstybės kova su korupcija?

Ne­re­tai žmo­nės, tar­da­mi žo­dį „vals­ty­bė“, klys­ta ta­pa­tin­da­mi jį vien su val­džia. Lie­tu­vo­je ne­trūks­ta ir val­džios at­sto­vų, ma­nan­čių, kad vals­ty­bė – tai jie. O juk vals­ty­bė yra ir ki­ti jos žmo­nės, pi­lie­čiai, tau­ta. Tik sa­vo vals­ty­bei ne­abe­jin­ga tau­ta ga­li iš­spręs­ti pa­čias ak­tua­liau­sias ša­lies prob­le­mas.

Vie­na to­kių, bent jau man taip at­ro­do, yra Lie­tu­vo­je kles­tin­ti aukš­čiau­sio

Skaityti tolia apie Ar galima visos valstybės kova su korupcija?