Kategorijos

Archyvas

Judėjimo „Už teisingumą“ likimas (3)

Tre­čia, pa­sku­ti­nė, teks­to da­lis at­sklei­džia, kaip Gar­lia­vos is­to­ri­ja su­si­py­nė ar­ba bu­vo su­pin­ta su žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą įgy­jan­čiu vi­suo­me­ni­niu ju­dė­ji­mu „Už tei­sin­gu­mą“. Ši pa­tir­tis lei­džia su­vok­ti, ko­dėl vi­suo­me­nės veik­la Lie­tu­vo­je yra ge­ro­kai par­aly­žiuo­ta.

2012 me­tų pra­džio­je Gar­lia­vos ju­dė­ji­mo „Drą­siaus ke­lias“ pa­grin­du nu­ta­rus kur­ti par­ti­ją „Drą­sos ke­lias“, kai ku­riems ju­dė­ji­mo „Už tei­sin­gu­mą“ na­riams bu­vo pa­siū­ly­ta prie jos pri­si­dė­ti.

Skaityti tolia apie Judėjimo „Už teisingumą“ likimas (3)

Konfliktas Šventojoje žemėje – be pabaigos

Šią savaitę Lietuvoje lankėsi retas svečias – Palestinos prezidentas Mahmoudas Abbasas. Vizito tikslas – sulaukti daugiau paramos šią vasarą vėl atsinaujinusioms deryboms tarp Izraelio ir palestiniečių. Nors trapių derybų ateitis – iki šiol miglota, rašo „Lietuvos rytas“.

M.Abbasas mūsų šalyje lankėsi neatsitiktinai, mat paramos svečias tikisi sulaukti ir iš Lietuvos, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos

Skaityti tolia apie Konfliktas Šventojoje žemėje – be pabaigos

Kaltas ne B.Bradauskas, o Seimo kancleris?

Galime tik stebėtis kai kurių įtakingų socialdemokratų sugebėjimais net jiems labai nepatogioje situacijoje bandyti rasti sau pliusų ir pasiekti sau naudingo rezultato. Šioje partijoje yra asmenų įgudusių vidiniuose aparatiniuose žaidimuose, sugebančių visur, kai tik gauna valdžią sustatyti sau reikalingus žmones.

Bet nenorėčiau galvoti, kad tokiais sugebėjimais pasižymi dabartinis socialdemokratų lyderis ir premjeras A.Butkevičius, kuris neturi

Skaityti tolia apie Kaltas ne B.Bradauskas, o Seimo kancleris?

Maskvos smūgiai Rytų partnerių neįbaugino

Rusijos spaudimas Vilniui prieš lapkritį čia vyksiantį Rytų partnerystės susitikimą – neatsitiktinis ir ne vienintelis. Šiurkščiai mokyti šalis, siekiančias glaudesnio suartėjimo su ES, Kremlius ėmėsi dar vasarą.

Rusija žinojo, kad vasara – atostogų metas ES šalių politikams, ir neklydo. Todėl pirmieji smūgiai buvo beveik nepastebėti. Be to, daugelio dėmesį atitraukė įvykiai Egipte ir Sirijoje, rašo

Skaityti tolia apie Maskvos smūgiai Rytų partnerių neįbaugino

Judėjimo „Už teisingumą“ likimas (2)

Bū­na at­ve­jų, kai ir po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas, po­li­to­lo­gas tu­ri pa­teik­ti as­me­ni­nių įžval­gų, jei­gu no­ri kaip ga­li­ma tiks­liau at­skleis­ti įvy­kio ana­li­zę. Ver­ti­nant ju­dė­ji­mo „Už tei­sin­gu­mą“ įvy­kių ei­gą, vie­nas to­kių at­ve­jų bu­vo ma­no su­si­ti­ki­mas su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, kai pa­aiš­kė­jo, kad nei ša­lies va­do­vė, nei joks jos de­le­guo­tas at­sto­vas va­sa­rio 22 die­ną ne­pa­si­ro­dys mi­tin­ge prie pre­zi­den­tū­ros gi­nant Fi­nan­si­nių

Skaityti tolia apie Judėjimo „Už teisingumą“ likimas (2)

Politikų turto deklaracijos – tik garo nuleidimas, be jokios naudos

Šią savaitę, kaip ir kiekvienais metais, „Valstybės žinios“ paskelbė praėjusių metų valstybės tarnautojų ir pareigūnų turto deklaracijas. Žiniasklaidoje šia tema pasipylė straipsnių, reportažų, sulaukiančių nemažo skaitytojų ar žiūrovų susidomėjimo.

Ar paprastas pilietis Lietuvoje gali gauti pakankamai informacijos apie valdžioje esančių pareigūnų ir politikų pajamas? Kodėl žmones taip domina šios kategorijos asmenų pajamos? Ne vienas valdininkas

Skaityti tolia apie Politikų turto deklaracijos – tik garo nuleidimas, be jokios naudos