Kategorijos

Archyvas

Ar vėl atsiras norinčių kviesti į pagalbą Lietuvai Kremlių?

Prieš keletą dienų Lietuvoje nuskambėjo daugeliui netikėta žinia: visuomeninės grupelės „Būkime vieningi“ vadovai ir nariai nusprendė parašyti laiškus Rusijos ir Baltarusijos prezidentams Vladimirui Putinui ir Aliaksandrui Lukašenkai, atkreipdami jų dėmesį į Lietuvos Vyriausybės ir JAV kompanijos „Chevron“ norus žvalgyti ir išgauti skalūnines dujas Žemaitijoje. Nors nuo šio laiško atsiribojo kiti kovos su skalūnų žvalgyba bei

Skaityti tolia apie Ar vėl atsiras norinčių kviesti į pagalbą Lietuvai Kremlių?

Referendumas – piliečių valia ar politikavimas

Šį šeš­ta­die­nį, rugp­jū­čio 24-ąją, į Kau­no spor­to ha­lę iš vi­sos Lie­tu­vos su­gu­žės vi­suo­me­ni­nin­kai, pa­si­va­di­nę gra­žiu var­du: Že­mės gy­nė­jų są­jun­ga.

Yra iš­dės­ty­ta ke­lių punk­tų prog­ra­ma, ku­ri skel­bia­ma vi­suo­me­ni­nin­kams prie­ina­mo­mis prie­mo­nė­mis, daž­nai per ma­žes­nius in­ter­ne­to por­ta­lus, so­cia­li­nius tink­lus. Li­ku­si vie­šo­ji erd­vė yra kur­čia šiai ži­niai. Nors vi­suo­me­nė jau bun­da. Anks­čiau nei po­li­ti­kai po karš­tos va­sa­ros.

Skaityti tolia apie Referendumas – piliečių valia ar politikavimas

Ar gali Lietuva ir lietuviai patys apsiginti nuo įžeidimų?

Dar nenurimo aistros po sirgalių iš Lenkijos įžeidimo Lietuvai Vilniuje ir Poznanėje, kai Lietuva sulaukė naujo smūgio, šį kartą ir iš pačios Lietuvos. Žiniasklaidoje rašyta, kad organizacija, save vadinanti Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), pareiškė, jog už plakato Poznanėje, žeminančio lietuvius, stovi Lietuvos specialiosios tarnybos. Tiesa, nepaaiškino, ar šios tarnybos persirengė ir sirgalių iš „Lech“

Skaityti tolia apie Ar gali Lietuva ir lietuviai patys apsiginti nuo įžeidimų?

Ar sulauksime lietuvių ir lenkų santykių lūžio

Kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Poz­na­nė­je len­kų sir­ga­liai įžei­dė Lie­tu­vą, pa­ga­liau ir Len­ki­ja at­si­pei­kė­jo.

Mū­sų ži­niask­lai­do­je pra­ne­ša­ma apie ban­gą at­sip­ra­šy­mų, nors po ne ma­žiau akip­lė­šiš­kų iš­puo­lių prieš dvi sa­vai­tes Vil­niu­je jų ne­gir­dė­jo­me. Ta­da šauk­ta: „Vil­nius – Len­ki­jos“, pra­tę­siant šū­kio „Vil­nius – mū­sų“ (t. y. Len­ki­jos – aut.) tra­di­ci­ją.

Skaityti tolia apie Ar sulauksime lietuvių ir lenkų santykių lūžio

Kodėl islamo šalyse uždarytos Vakarų šalių ambasados?

Visą šią savaitę islamo kraštuose nedirbo JAV ir daugelio kitų Vakarų šalių ambasados. Ne dėl vasaros atostogų. Jos uždarytos dėl teroro pavojaus. Taip amerikiečiai vėl prisiminė baugiąją „Al Qaeda”.

Gegužės 23 dieną JAV prezidentas Barackas Obama, kalbėdamas Vašingtono nacionaliniame gynybos universitete, iškilmingai paskelbė: „Teroristinis tinklas „Al Qaeda” Afganistane ir Pakistane yra netoli sunaikinimo.”

Skaityti tolia apie Kodėl islamo šalyse uždarytos Vakarų šalių ambasados?

Ar „Wilno nasze“ yra tik nekalta frazė?

Praėjusią savaitę Poznanės kunigas Edas Jaworskis pasakė žodžius, kuriuos iki šiol nedrįsta ištarti aukšti Lenkijos valstybės politikai, diplomatai, lenkų kunigai Lietuvoje ar Lietuvos lenkų inteligentijos atstovai.

Šūkis „Wilno Nasze“, kurį skandavo lenkų futbolo sirgaliai ar futbolo chuliganai ( pavadinkime taip, kaip mums geriau atrodo), atvykę į Vilnių praėjusią savaitę stebėti rungtynių su Vilniaus „Žalgiriu“, nėra

Skaityti tolia apie Ar „Wilno nasze“ yra tik nekalta frazė?

Jeigu skalūnų dujų Lietuvoje nėra?..

Lie­tu­vos va­do­vai pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį no­riai vy­ko į Že­mai­ti­ją mi­nė­ti šio kraš­to krikš­to 600-ųjų me­ti­nių, bend­ra­vo su vie­tos žmo­nė­mis, sa­kė gra­žias kal­bas apie is­to­ri­nius įvy­kius. Ta­čiau tie pa­tys aukš­čiau­si Lie­tu­vos va­do­vai vi­sai pra­ran­da drą­są, kai rei­kia su tais pa­čiais že­mai­čiais kal­bė­ti apie šių die­nų įvy­kius.

Ne vie­nas žmo­gus, gy­ve­nan­tis Že­mai­ti­jos pie­ti­nė­je da­ly­je, ska­lū­nų du­jų ga­vy­bą ir

Skaityti tolia apie Jeigu skalūnų dujų Lietuvoje nėra?..