Kategorijos

Archyvas

Ar reikia Lietuvai prokuroro iš Briuselio?

Lietuvos žiniasklaida dažnai mirga pranešimais apie tai, kaip mūsų valstybės tarnybos – prokuratūra ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – sugeba užkirsti kelią milijoninių lėšų, gautų iš Europos Sąjungos (ES), pasisavinimui.

Kiekvieną kartą, matydamas šią informaciją, pagalvoji, o kas toms pačioms mūsų tarnyboms trukdo užkirsti kelią Lietuvos nacionalinio biudžeto lėšų pasisavinimui ir jų grobstymui. Ar šių

Skaityti tolia apie Ar reikia Lietuvai prokuroro iš Briuselio?

Ar jau turime skambinti pavojaus varpais?

Re­gis, pa­sau­lis ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis. Pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je be­veik sa­vai­tę tru­ku­sius gė­jų ren­gi­nius, įskai­tant ir tarp­tau­ti­nę kon­fe­ren­ci­ją bei ei­ty­nes, taip pat jų rek­la­mi­nę, pro­pa­gan­di­nę kam­pa­ni­ją fi­nan­sa­vo ar ki­taip par­ėmė įvai­rios Va­ka­rų vals­ty­bės.

Par­ama ma­žy­tei or­ga­ni­za­ci­jai, ku­rią sa­vo ne­tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos ne­sle­pian­tis Sei­mo na­rys Ro­kas Ži­lins­kas pa­va­di­no tie­siog UAB Lie­tu­vos gė­jų ly­ga, sa­vo dy­džiu ga­lė­jo pra­nok­ti fi­nan­sa­vi­mą

Skaityti tolia apie Ar jau turime skambinti pavojaus varpais?

Patarimas gėjams: nekiškite per jėgą savo vertybių kitiems

Šios savaitės žiniasklaidos žvaigždė – Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko – pareiškė, kad siekdami žygiuoti ne kur kitur Vilniuje, bet tik pačia svarbiausia sostinės gatve, Gedimino prospektu, gėjai siekė iškovoti teisę visoms pilietinėms, visuomeninėms grupėms netrukdomai rengti savo akcijas, ten, kur visuomenė nori, o ne ten, kur nurodo ar leidžia valdžios atstovai.

Jie sakė,

Skaityti tolia apie Patarimas gėjams: nekiškite per jėgą savo vertybių kitiems

Psichiatrijos ligoninės vėl teisingumo sargyboje

Kai iš­gir­dau šią is­to­ri­ją, pri­si­pa­žin­siu, ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti sa­vo au­si­mis. Ta­čiau įvy­kiai yra rea­lūs, jų he­ro­jai – taip pat. Tik ky­la klau­si­mas, ką apie tai ma­no aukš­čiau­sie­ji mū­sų ša­lies tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ir val­džia, ra­gi­nan­ti žmo­nes ko­vo­ti už sa­vo tei­ses. Ypač tie val­džios žmo­nės, ku­rie kvie­čia ne­si­taiks­ty­ti su oli­gar­chų ir mo­no­po­li­nin­kų sa­vi­va­le.

Ne pa­slap­tis, kad ga­vę sąs­kai­tas

Skaityti tolia apie Psichiatrijos ligoninės vėl teisingumo sargyboje

Ar Egipto pavyzdžiu gali pasekti Libija?

Stebint tai, kas pastarosiomis savaitėmis vyksta Egipte, ne vienam apžvalgininkui kyla klausimas, ar galimas dar vienas Arabų pavasaris ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Libijoje, kurioje prieš kelerius metus kruvino karo metu buvo nuversta valdžia, rašo „Lietuvos rytas”.

Antrosios revoliucijos galimybė Libijoje – išties reali. Juolab kad šioje šalyje per pastaruosius keletą metų, nuvertus Muammaro Gaddafi režimą,

Skaityti tolia apie Ar Egipto pavyzdžiu gali pasekti Libija?

Ar dar ilgai statysime paminklus korupcijai?

Ar gali būti valstybėje rimta kova su aukščiausio lygio politine korupcija, jeigu joje yra garbinamas politikas, kuriam valdant Lietuvoje įsisiūbavo „prichvatizacija“. Ji praturtino ne vieną tuo metu valdžioje buvusįjį, jeigu šis neatsispyrė vilionei kišti rankas į mūsų turtą.

Ši politikų, valdininkų veikla, kaip kirminas ėmė graužti mūsų valstybės kūną, pažadino ne vieno padoraus žmogaus nepasitikėjimą

Skaityti tolia apie Ar dar ilgai statysime paminklus korupcijai?