Kategorijos

Archyvas

Neįgyvendinta Sąjūdžio vizija

Ar­tė­jant Są­jū­džio 25-ajam gim­ta­die­niui bir­že­lio 3 die­ną vis daž­niau skam­ba „Są­jū­džio vi­zi­jos“ samp­ra­ta. Ne vie­nas žmo­gus, tarp jų ir „Lie­tu­vos ži­nių“ skai­ty­to­jai, pra­šo pa­aiš­kin­ti, kas tai yra. Ko­kie bu­vo svar­biau­si Są­jū­džio sie­kiai, ką pa­vy­ko įgy­ven­din­ti, o ko gal­būt ir ne. Apie da­lį šios vi­zi­jos ele­men­tų ga­li­me kal­bė­ti ne tik kaip apie is­to­ri­nius pri­si­mi­ni­mus, mū­sų ne­se­nos

Skaityti tolia apie Neįgyvendinta Sąjūdžio vizija

Ar Rytų partnerystę Vilniuje lydės sėkmė?

Artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai (ES), kuris prasidės liepos 1-ąją, vis dažniau prabylama apie vieną svarbiausių įvykių: Rytų partnerystės (RP) viršūnių susitikimą Vilniuje. Vilčių daug, bet ar jos pasiteisins – dar nežinoma.

Su atsargiu optimizmu kalbama, kad šių metų lapkričio pabaigoje vyksiantis susitikimas gali tapti ES ir RP šalių sėkmės istorija.

Skaityti tolia apie Ar Rytų partnerystę Vilniuje lydės sėkmė?

Nauja Pakistano viltis – politikos sugrįžėlis

Po praėjusio savaitgalio parlamento rinkimų viso pasaulio dėmesys tebekrypsta į Pakistaną. Nenuostabu – nuo to, kaip klostysis politiniai žaidimai šioje šalyje, priklausys ir regiono ateitis.

Tai šešta pagal gyventojų skaičių pasaulio šalis, išlaikanti septintąją pagal dydį pasaulio kariuomenę, ir vienintelė islamo valstybė, turinti branduolinį ginklą.

Skaityti tolia apie Nauja Pakistano viltis – politikos sugrįžėlis

Kodėl Lietuvoje stringa skalūnų energetika

Prieš ke­le­tą sa­vai­čių dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“ in­for­ma­vo apie Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­žiū­rio į ska­lū­nų du­jų ga­vy­bą per­si­lau­ži­mą, nors dar vi­sai ne­se­niai di­džio­ji da­lis jos vals­ty­bių gy­ven­to­jų, kaip ro­dė at­lik­tos apk­lau­sos, pa­si­sa­kė „prieš“.

Ko­kios prie­žas­tys le­mia, kad Eu­ro­po­je, taip pat ir Lie­tu­vo­je, vi­suo­me­nė daug stip­riau ne­gu Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se prieš­ino­si, o kai kur, pa­vyz­džiui, Lie­tu­vo­je, ir

Skaityti tolia apie Kodėl Lietuvoje stringa skalūnų energetika

Pietryčių Lietuvoje lietuviai yra polonizuojami

Dabartinė koalicija siekia pagerinti santykius su kaimynine Lenkija. Kritikai teigia, kad tai daroma išduodant Lietuvos interesus, naikinant lietuvišką tapatumą. Apie tai LRT televizijos laidoje „Įžvalgos“ kartu su laidos vedėju Virginijumi Savukynu diskutavo Seimo vicepirmininkas, socialdemokratas Gediminas Kirkilas, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Antanas Valionis, Seimo narys, konservatorius Audronius Ažubalis ir politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas.

Skaityti tolia apie Pietryčių Lietuvoje lietuviai yra polonizuojami

Kas atsitiko..?

Ne­si­no­ri nei pik­tin­tis, nei smerk­ti. Tik su­pras­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kų el­ge­sio mo­ty­vus, taip pat lie­tu­vių po­li­ti­kus Puns­ke, Len­ki­jo­je. Ko­dėl ir vie­ni, ir ki­ti, ži­no­da­mi, jog ge­gu­žės vi­du­ry­je ga­li tek­ti už­da­ry­ti tris pa­sku­ti­nes už Puns­ko mies­te­lio ri­bų esan­čias mo­kyk­las, tik im­ita­vo, kad šį tą da­ro joms iš­sau­go­ti. Ko­dėl tuos ke­le­tą mė­ne­sių bu­vo lyg su­stin­gę, tar­si pik­tos ra­ga­nos

Skaityti tolia apie Kas atsitiko..?