Kategorijos

Archyvas

Svarbiausia, kad prasidėtų dialogas apie valstybės ateitį

Praėjusį savaitgalį Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ) suvažiavime Kęstučio Čilinsko darbų tęsėjai nusprendė atiduoti judėjimo vairą buvusiam LDDP Vyriausybės ministrui Povilui Gyliui.

Ar sugebės judėjimas tęsti K.Čilinsko darbus, ar tik naudosis jo vardu, ar galės likti nepriklausomas nuo partijų, kaip to norėjo K.Čilinskas, jau nekalbant apie sąsajas tik su viena kuria nors krašto politine partija? Ar liks gyvuoti kaip visuomeninis judėjimas, o gal bus paverstas partija Seimo rinkimams?

Jeigu dabar šis judėjimas evoliucionuotų nuo įvairios politinės orientacijos žmonėms maksimaliai priimtinų nuostatų skelbimo prie tų, kurios būdingos vienai politinei krypčiai, tai taptų ryškiausiu skiriamuoju judėjimo bruožu nuo to meto, kai jam nebevadovauja K.Čilinskas. Daugelis kaip išganymo laukia naujojo Sąjūdžio. Tačiau greičiausiai NDJ taps tik veiksniu kairiajame politiniame spektre, jį dar labiau papildžius kitais intelektualais.

Šį ryškų NDJ posūkį į kairę rodo ne tik kai kurios suvažiavime skambėjusios kalbos, bet ir dar pirmieji NDJ dokumentai, kur jaučiama į judėjimą įsiliejusių kairės orientacijos profesorių ranka. Visų pirma P.Gylio, buvusio įtakingo LDDP Vyriausybės ministro, kairiųjų pažiūrų ekonomisto, taip pat ir kairiosios socialinės politikos autoriteto profesoriaus Romo Lazutkos.

Atsiradus tokiems pokyčiams NDJ veikloje, nebeaišku, ar kitos politinės orientacijos visuomenės veikėjai šiame darinyje toliau dalyvaus. Kai kurių iš jų suvažiavime jau nebuvo, nors viešai skelbtos pavardės. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Romualdas Ozolas, Gintaras Songaila ir šio straipsnio autorius dalyvavo kaip svečiai, kuriems ne vis vien, kuriuo keliu toliau pasuks visuomeninis gyvenimas Lietuvoje, ir, žinoma, pagerbdami šviesų K.Čilinsko atminimą.

Nuo pat šio judėjimo įkūrimo K.Čilinskas sąmoningai pasirinko visuomeninio veikimo kelią be jokios aiškios ideologinės nuostatos. Pats buvęs konservatorių Vyriausybės kancleriu, matydamas mūsų valstybės bėdas, jis siekė tolesnės tarnystės visai Lietuvai, o ne vienai ar kitai partijai. Jis kūrė judėjimą Lietuvai, ir tai buvo verta ne tik didelės pagarbos, bet ir paramos.

Ir pačiame judėjime K.Čilinsko vadovavimo laikotarpiu atsispindėjo įvairios pasaulėžiūros žmonių, neabejingų savo valstybei, nuotaikos. Buvęs dešiniųjų pažiūrų politikas, tapęs visuomenininku, į pagalbą pasikvietė Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį aktorių Regimantą Adomaitį ir kairiųjų pažiūrų Kultūros kongreso pirmininką profesorių Krescencijų Stoškų bei mūsų kultūros šviesulį dirigentą Saulių Sondeckį, o finansinę paramą renginiams gaudavo iš nepriklausomų profsąjungų. K.Čilinskui aktyviai talkininkavo artimų jam pažiūrų akademikas Antanas Kudzys. Tarp judėjimo aktyvistų buvo daug kitų puikių žmonių, skirtingų pažiūrų ir pasaulėžiūros, ir visus juos vienijo vienas jausmas: sukurti Lietuvoje daug teisingesnį gyvenimą.

Kaip supratau iš pokalbio su K.Čilinsku, jis ir pats sąmoningai visą dėmesį koncentravo į klausimus, kurie gali vienyti skirtingos pasaulėžiūros Lietuvos žmones. Siūlė universalias ir priimtinas daugeliui teisėsaugos reformas, kurių gyvybiškai reikia mūsų valstybei, metė iššūkį korupcijai, oligarchijai, monopolijų dominavimui ir, žinoma, valdžios savivalei. Visos šios idėjos Lietuvoje galėjo būti nepatrauklios tik tiems, kurie užėmė nugalėto sovietinio drakono vietą, kai valdžia ir teisėsauga ėmė tarnauti turintiesiems didelę politinę bei finansinę galią, padarydamos kitus krašto žmones bebalsiais sraigteliais.

Todėl įvairioms valdžioms nelabai patiko ši veikla. Bet NDJ rėmė įvairių politinių pakraipų žmonės Lietuvos miestuose ir miesteliuose, nepabūgę kartu su K.Čilinsku mesti iššūkį sistemai, nors pati sistema skirtingų partijų atstovų rankomis juos ir bandė traiškyti. Ir K.Čilinskas gynė šiuos žmones, pavyzdžiui, Kalvarijos policininkus, išdrįsusius mesti iššūkį savo vadovų, galbūt turėjusių labai įtakingą „stogą“ Vilniuje, korupcijai. Dabar suvažiavime pasiūlyta to nebedaryti. Tai būtų antras skiriamasis NDJ bruožas, nelikus jame K.Čilinsko. Pasiūlyta užsiimti svarbesniais darbais.

Šią nuotaikų kaitą NDJ viduje jau pajuto tokie jo aktyvūs nariai, idealistai kaip Donatas Jančaras. Vietos valdžia jį apšaukė chuliganu vien už tai, kad panorėjo sužinoti, kas bus jo gyvenamo miesto Pagėgių meras. Dabar jis laukia teismo, kuris įvyks vasario mėnesį Tauragėje. Tokie žmonės yra bejėgiai vieni kovoti prieš sistemą ir vienas po kito bus traiškomi, jeigu jų niekas nemokamai negins, nes šie žmonės, deja, tokių pinigų neturi ir turtų jokių nėra prisiplėšę. Būtų gerai, jeigu atsilieptų geros valios advokatai, kurie apsiimtų ginti šį žmogų nemokamai, kaip anksčiau tai darė K.Čilinskas.

Aktyvių piliečių, nebijojusių mesti iššūkį sistemai, gynimą K.Čilinskas suprato kaip vieną svarbiausių visuomeninės veiklos uždavinių. Šis jo supratimas galėjo būti tik remiamas ir palaikomas. Kaip tu gali pakelti žmones kovoti už mūsų visų Lietuvą, jeigu vėliau palieki juos likimo valiai?

Teisėsaugos ir teisėtvarkos, teismų pertvarka, kova su korupcija, keliai įtvirtinant visų piliečių, o ne tik tų, kur valdžioje, teises, visos tautos dalyvavimą sprendžiant svarbiausius klausimus valstybėje, įgyvendinant teisingumą ir dabar galėtų vienyti Lietuvos visuomenininkų pastangas. Lygiai taip pat, kaip bendras darbas suvokiant mokslo ir kultūros svarbą valstybės gyvenime, patriotizmo ir meilės savo valstybei ugdymą.

Bet pripažinkime, kad požiūriai į ekonominę, socialinę, energetikos politiką gali skirtis tarp įvairias politines pažiūras turinčių žmonių. Ir nebūtinai visi, net ir nepartiniai, pritars siūlymams, kuriuos skelbia kairiųjų pažiūrų profesoriai iš NDJ. Trūksta tik jų pačių pripažinimo, kad tai yra kairiųjų pozicija.

Aiškumo reikia ir dėl galimų NDJ santykių su socialdemokratais. Žmonės prisimena, kaip prieš dvidešimt metų tuometinė LDDP pasinaudojo kairiųjų pažiūrų intelektualais, ir ne tik jais, susibūrusiais į Lietuvos ateities forumą (LAF), ir apgavusi nemažą dalį rinkėjų, nusivylusių Sąjūdžio valdymu, suformavo tokią daugumą, kurios pasekmė ir buvo įsivyravęs LDDP klanas. Kodėl dabartiniai NDJ vadovai, kurie tuo metu buvo LAF lyderiai, nepasako, kad tai daugiau nepasikartos ir jie nesiduos manipuliuojami politikų? Kodėl mums visiems nepakalbėjus apie tai, kada ir kodėl buvo sukurta tokia valstybė, kurioje šiandien taip stokojame teisingumo, nes ji stovi ant neteisingumo pamatų?

Reikia prisiminti ir to laikotarpio politikų, kitų atsakingų veikėjų darbus, įvertinti bent jų moralinę atsakomybę už tai, kas buvo padaryta tada, o gal ir kalbėti apie tam tikrą materialinę atsakomybę už tuo metu prisiplėštą turtą. Bet svarbiausia – ieškoti kelių kuriant mūsų valstybės ateitį. Ir čia labai svarbi ne tik politinė veikla, būnant valdžioje, bet ir visuomeninė veikla. Valdžia bei žiniasklaida turėtų suprasti šios veiklos svarbą mūsų valstybėje.

Jeigu buvęs K.Čilinsko judėjimas dabar pavirs ne universalias vertybes, o tik kairiąsias idėjas skelbiančiu judėjimu, ką darysi. Svarbu nors tiek, kad jis liktų judėjimu. Džiugina, kad į visuomeninį lauką kairėje įsitraukia daugiau intelektualų. Gal tai paskatins būti aktyvesnius ir konservatyvias, liberalias, tautines, krikščioniškas vertybes išpažįstančius jų kolegas. Juk svarbiausia, kad tarp visų mūsų, suvokiant esamus skirtumus, bet ieškant galimų sąlyčio taškų, prasidėtų dialogas visai Lietuvai. Apie valstybę, kuria tikėtų žmonės. O formų ir būdų tokiam dialogui tikrai surasime. Svarbiausia, kad būtų noro.

Dalinkis socialiniuose tinkluose!

    10 comments iki Svarbiausia, kad prasidėtų dialogas apie valstybės ateitį

    Atsakyti